Konkurs na Realizację Zadania Publicznego W Ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Przeciwdziałania Narkomanii Dla Gminy Wojcieszków Na 2024 rok

18 marca 2024

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 165 z późn. zm.) i art. 10 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023r. poz. 1939) Wójt Gminy  Wojcieszków ogłasza konkurs na realizację zadań w roku 2024, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Planowana kwota na realizację niżej wymienionych zadań wynosi 50 000,00 zł.

Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań.

Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,  edukacyjnej i sportowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 1. Prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej (ukierunkowane na całe populacje), profilaktyki selektywnej (ukierunkowane na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka), profilaktyki wskazującej (ukierunkowane na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, demonstrujące wczesne symptomy problemów). Lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie internetowej: programyrekomendowane.pl.
 2. Wdrażanie projektów interwencyjnych oraz programów terapii dla młodzieży eksperymentującej
  z alkoholem lub upijającej się.
 3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych.
 4. Wdrażanie programów zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykowanych i wykluczeniem – odwołujących się do skutecznych strategii profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom.
 5. Prowadzenie edukacji publicznej w dziedzinie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi we współpracy z lokalnymi mediami.
 6. Wsparcie środowisk abstynenckich w promowaniu zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
 7. Wspieranie inicjatyw, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniu niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki zagrożenia uzależnieniem
  od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych oraz uzależnieniom behawioralnym.
 8. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych.
 9. Realizacja programów skierowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży. W szczególności uzależnieniom od gier komputerowych, Internetu i telefonu.
 10. Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
  w których statucie znajdują się zapisy określające zaangażowanie w sprawy związane
  z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przeciwdziałanie skutkom uzależnień behawioralnych.

Zadanie: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży także z grup ryzyka poprzez prowadzenie zajęć sportowych uwzględniających działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 1. Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz uzależnieniami. Wnioskodawca zobowiązuje się
  do prowadzenia naboru na te zajęcia przy współpracy z pedagogami, psychologami, CUS, Policją, Kuratorami.
 2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych uwzględniających działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (np. spotkania ze specjalistami – pedagog, psycholog, pogadanki o tematyce profilaktycznej, kampanie edukacyjno-informacyjne na temat uzależnień).

Zadanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  poprzez integrację społeczną osób z problemem uzależnienia alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego.

 1. Wspieranie grup i środowisk abstynenckich w realizacji programów i przedsięwzięć w zakresie organizacji zajęć terapeutycznych, działań ukierunkowanych na integrację środowisk abstynenckich.

Główne kryteria oceny wniosków

Wymagania formalne:

 1. Wniosek należy złożyć na załączonym do ogłoszenia wzorze druku dostępnym na stronie internetowej: http://wojcieszkow.pl.
 2. Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46  /sekretariat/, w godzinach od 730do 1530  lub przesłać pocztą na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach, oznaczonych adnotacją: „Wniosek na realizację zadania z zakresu działań GKRPAiPN w Wojcieszkowie”. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 3. Wniosek musi zawierać: nazwę zadania, opis, cele, zakładane rezultaty i ich wskaźniki, planowaną liczbę osób bezpośrednio objętych działaniem, czas trwania i miejsce realizacji zadania, sposób rekrutacji odbiorców,  zakres współpracy z instytucjami, placówkami, organizacjami, osobami podczas realizacji zadania, osoby realizujące zadanie (wykształcenie, szkolenia, kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie do oferowanego programu), proponowany sposób potwierdzenia realizacji zadania oraz jego ewaluacji, kosztorys projektu, dane osoby składającej wniosek (realizator zadania), realizowane dotychczas zadania z zakresu profilaktyki (rok realizacji).
 4. Realizatorzy działań powinni wykazać się uprawnieniami i doświadczeniem w pracy profilaktycznej, terapeutycznej.
 5. Wniosek należy wypełnić komputerowo.
 6. Wniosek niezgodny ze wzorem, niedotyczący zadań, na które został ogłoszony konkurs, niekompletny
  i nieprawidłowo wypełniony lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany i będzie odrzucany.
 7. Wniosek musi być kompletny i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”.

Wymagania merytoryczne:

 1. Zgodność z zadaniami zapisanymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojcieszków na rok 2024.
 2. Zgodność z celami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025.
 3. Zgodność z celami zawartymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawie o przeciwdziałaniu narkomani.
 4. Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu muszą bezpośrednio służyć rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii i innym uzależnieniom, zgodnie z zaleceniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom https://kcpu.gov.pl/ .

Kryteria oceny ofert

Złożona oferta będzie oceniana pod względem formalnym i merytorycznym przez Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 • Ocena formalna:

– czy oferta wpłynęła w terminie;

– czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione;

– czy została złożona na odpowiednim druku;

– czy oferta jest zgodna z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursu;

– czy w ofercie występują błędy rachunkowe, niejasności opisu, itp.

W ramach oceny formalnej poprawie podlegają jedynie błędy rachunkowe i niejasności opisu.

O brakach formalnych podlegających poprawie oferent zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. Poprawy należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku niepoprawienia w w/w terminie oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Oferta oceniona pozytywnie pod względem formalnym przechodzi do oceny merytorycznej.

 • Ocena merytoryczna:

– zasadność i rzetelność kalkulacji kosztów w odniesieniu do celu i planowanych efektów – 1-10 pkt.;

– zasoby osobowe i kwalifikacje realizatorów projektu – 1 – 7 pkt.;

– doświadczenie w realizacji podobnych działań w poprzednich latach – 1- 3 pkt.;

Ocenę merytoryczną ustala się przez zsumowanie przyznanych przez oceniających punktów za każde w/w kryterium.  Maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosi 20 (100%). Minimalna liczba punktów, stanowiąca próg umożliwiający przyznanie środków finansowych wynosi 10 pkt. (50%).

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa (lub więcej) wniosków, co nie pozwoli na wyłonienie wniosków z listy rankingowej do dofinansowania, ostateczną decyzję podejmują Członkowie GKRPAiPN.

Uwaga:

 1. W pierwszej kolejności do realizacji przyjmowane będą programy z listy programów rekomendowanych, o potwierdzonej w badaniach skuteczności oraz programy bezpośrednio skierowane do dzieci i młodzieży z grup ryzyka uwzględniające w znacznym stopniu działania przeciwdziałające uzależnieniom, wzmacniające czynniki chroniące. Lista programów rekomendowanych: programyrekomendowane.pl.
 2. W przypadku, gdy suma wnioskowanych środków, wynikająca ze złożonych wniosków na dany rok, przekroczy wysokość środków zaplanowanych w budżecie na 2024r., Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanej kwoty na zadanie.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 kwietnia 2024 roku.

Wójt Gminy Wojcieszków

/-/ Agnieszka Cieślak

ogloszenie-konkursu-2024-rok

wniosek-na-2024-rok

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00