Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7 lutego 2022

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty są naliczane miesięcznie. Właściciele nieruchomości uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie – bez wezwania – z dołu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłaty za odpady komunalne można dokonać w kasie Urzędu Gminy gotówką oraz dokonać płatności bezgotówkowych. Z dniem 01 stycznia 2020 r.  wprowadzono możliwość płacenia kartą Visa, MasterCard, Maestro (w sposób tradycyjny lub zbliżeniowo) oraz telefonem komórkowym w systemie Blik. Wpłaty można dokonywać również na rachunek bankowy Urzędu Gminy

B.S. w Trzebieszowie Oddział w Wojcieszkowie,
ul. Kościelna 40, 21-411 Wojcieszków 

34 9206 0009 5500 3304 2000 0080


Rada Gminy Wojcieszków uchwałą Nr LXIII/378/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.  Uchwała Nr LXIII 378 2023   od 1 lutego 2023 roku ustanowiła nowe opłaty: 

Stawka opłaty: 20,00 ./os

Opłata z nieruchomości niezamieszkałych liczona jest od ilości i pojemności zgromadzonych pojemników lub worków.

Stawka opłaty:
1) za pojemnik/worek o pojemności 120 l – 18,00 zł,
2) za pojemnik /worek o pojemności 240 l – 36,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności – 1100 l – 165,00 zł,
4) za pojemnik KP 5 o pojemności 5 m3 – 750,00 zł,
5) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – 1050,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wojcieszków nr_LXIII/379/2023 29 grudnia 2023 r. mieszkańcy, którzy  kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym zwolnieni są z części opłaty stanowiącej kwotę 2.00 zł /os.  tj. 18,00zł /os.

W/w uchwałą zostały również ustalone także kary za nie wypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która wynosi trzykrotność stawki  ustalonej, tj. 60.00 zł/os.
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00