Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – „PSZOK”

7 lutego 2022

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – „PSZOK”

Miejsce, gdzie Mieszkańcy bezpłatnie mogą dowozić surowce wtórne oraz inne problemowe odpady z gwarancją, że zostaną właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane.

   PSZOK zlokalizowany jest w Wojcieszkowie, ul. Partyzantów 31

(przy oczyszczalni ścieków w Wojcieszkowie)

 • Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczyć usługi odbierania odpadów selektywnych w każdy wtorek każdego miesiąca (z wyjątkiem dni wolnych od pracy przypadające na ten dzień), w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w co drugą sobotę w miesiącu w godzinach od 9.00 do 13.00. W przypadku gdy dzień świadczenia usługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przypada w dzień wolny od pracy, kolejnym dniem otwarcia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

 

 • W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć we własnym zakresie:
  • odpady selektywnie zebrane  (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady kuchenne ulegające biodegradacji -bio, odpady z pielęgnacji terenów zielonych – odpady zielone, popiół i pozostałe odpady)
  • odpady zielone,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • opakowania wielkomateriałowe,
  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych remontów i robót,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest),
  • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 

 • Ogranicza się ilość następujących selektywnie zebranych odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK:
  a) wprowadza się limit jednorazowego wystawienia ODPADÓW ZIELONYCH w okresie od kwietnia do listopada w ilości dwóch worków/pojemników o pojemności 120 litrów na jedną nieruchomość zamieszkałą. Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają odpady zielone , mogą odpady te kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczyć własnym transportem do PSZOK, gdzie bez opłat dodatkowych oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok;
  b) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – do 1 tony z jednego gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym;
  c) zużyte opony – do 8 szt. w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego.

 

 • Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – do technicznych możliwości przyjęcia tych odpadów przez punkt w momencie ich dostarczenia. W takiej sytuacji prowadzący punkt zobowiązany jest do podania terminu, w którym odpady te zostaną przyjęte.
 • Dostarczenie odpadów do PSZOK oraz ich rozładunek właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję ilości i rodzaju odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Wojcieszków do punktu.
 • Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że ich pochodzenie ma charakter inny niż komunalny.

Uwagi i zastrzeżenia do odbierania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne, mogą być zgłaszane pisemnie przez właścicieli nieruchomości, w czasie pracy Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad_gminy@wojcieszkow.pl, przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia zawierające imię i nazwisko,  adres osoby wnoszącej oraz opis nieprawidłowości.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00