Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w gminie Wojcieszków

9 maja 2024

 

Realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w gminie Wojcieszków”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: „Energia”– Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Wojcieszków: w miejscowości Burzec, Siedliska; Wola Bystrzycka, Hermanów.

 

O przedsięwzięciu

Projekt uzyskał dofinansowanie w naborze wniosków Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.

Źródła finansowania

Finansowany jest w 70 % ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, z czego 85% wsparcia pochodzi z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) a 15% z budżetu państwa.

Wartość projektu

Projekt wsparty przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG w kwocie 3 200 088,99 zł., współfinansowany z budżetu państwa w kwocie 564 721,59 zł.

Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Gminie Wojcieszków: w miejscowości Burzec, Siedliska; Wola Bystrzycka, Hermanów obejmowała przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji czterech budynków szkolnych zlokalizowanych w miejscowości Burzec, Woli Bystrzyckiej, Siedliskach i Hermanowie. Wykonane zostały  prace ociepleniowe ścian cokołowych, stropu poddasza, dachu i podłóg. Wymienione zostały okna i drzwi. Modernizację przeszły źródła ciepła do centralnego ogrzewania – we wszystkich szkołach zamontowane zostały pompy ciepła a w szkołach w miejscowości Burzec, Woli Bystrzyckiej i Siedliskach dodatkowo zamontowany został kocioł na pellet. Na każdej ze szkół została także zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Spodziewane efekty

W efekcie realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w gminie Wojcieszków zmniejszy się zapotrzebowanie na paliwa kopalne, emisja dwutlenku węgla (CO2) i zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych, co przełoży się wprost na:

  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • ograniczenie kosztów funkcjonowania szkoły,
  • poprawę jakości powietrza w regionie,
  • poprawę komfortu nauki i pracy w budynku, oraz
  • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Okres realizacji

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została zawarta w styczniu 2023 roku a planowana data zakończenia jego realizacji to 30 kwietnia 2024 roku.

W ramach projektu u celu podniesienia  świadomości społecznej oraz kształtowania pozytywnych wzorców postępowania i zachowania na rzecz energooszczędności, działań proekologicznych przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej związanej min. z problematyką zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwym oddziaływaniem na zdrowie ludzi.

W dynamicznym krajobrazie współczesnej edukacji nie sposób przecenić roli infrastruktury w kształtowaniu przyjaznego środowiska uczenia się. Szkoły publiczne, będące ważnym elementem naszych społeczności, odgrywają jedną z najważniejszych ról w kształtowaniu umysłów przyszłych pokoleń. Nie zawsze docenionym, a ważnym aspektem rozwoju infrastruktury szkolnej jest termomodernizacja, czyli proces polegający na modernizacji budynku szkolnego, w tym systemów ogrzewania, wentylacji i izolacji w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej. W kontekście dzisiejszych wyzwań edukacyjnych, termomodernizacja jawi się jako niezwykle ważny czynnik wspierający tworzenie przestrzeni sprzyjającej nauce.

Efektywne zarządzanie energią jest istotne zarówno ze względów ekonomicznych, jak i środowiskowych. Szkoły, jako podmioty publiczne, często borykają się z ograniczeniami budżetowymi. Termomodernizacja odpowiada na to wyzwanie poprzez optymalizację zużycia energii, a tym samym w dłuższej perspektywie obniżenie kosztów utrzymania szkoły. Oszczędności finansowe można przekierować na zasoby edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne i rozwój zawodowy nauczycieli, co ostatecznie przynosi korzyść uczniom.

 

Budynki użyteczności publicznej w swojej masie, jak też każdy z osobna, znacząco oddziałują na środowisko. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome jak ważny jest zrównoważony rozwój, a termomodernizacja jest jedną z inwestycji ekologicznych, która przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego szkoły. Modernizacja izolacji, ulepszanie systemów grzewczych i wdrażanie energooszczędnych technologii to podstawowe kroki na drodze do tworzenia ekologicznej infrastruktury szkolnej. Nie tylko pozytywnie wpływa to na wizerunek szkoły, ale także wpaja uczniom wartości proekologiczne, wzmacniając poczucie odpowiedzialności za planetę.

Komfort uczniów i nauczycieli ma ogromne znaczenie dla skutecznego nauczania i przyswajania wiedzy. Przestarzałe systemy ogrzewania i wentylacji mogą powodować dyskomfort i rozproszenie uwagi, utrudniając proces edukacyjny. Termomodernizacja zapewnia odpowiedni klimat w pomieszczeniach, tworząc optymalne warunki do koncentrowania się na nauce, współpracy i ogólnego dobrego samopoczucia. Uczniowie, którzy mogą pracować w komfortowych warunkach, są bardziej zaangażowani i osiągają lepsze wyniki w nauce.

Stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie technologii termomodernizacyjnych może pełnić także funkcję edukacyjną. Uczniowie szkoły doświadczają wymiernych korzyści wynikających z energooszczędnych modernizacji. To praktyczne doświadczenie sprzyja zrozumieniu znaczenia odpowiedzialnego zarządzania zasobami, potencjalnie inspirując kolejne pokolenie świadomych ekologicznie obywateli do działań na rzecz środowiska.

Podsumowując, rola termomodernizacji w szkołach publicznych wykracza poza zwykłą poprawę jakości infrastruktury. Ma ona bezpośredni wpływ na poziom edukacji, stabilność finansową i odpowiedzialność za środowisko. Inwestycja w termomodernizację to inwestycja w przyszłość – zapewnienie uczniom optymalnych warunków do nauki, promowanie zrównoważonego rozwoju i zaszczepianie wartości, które docelowo wykraczają daleko poza salę lekcyjną.

Szkoły po termomodernizacji:

Szkoła podstawowa w Burcu:

Szkoła podstawowa w Hermanowie:

Szkoła podstawowa w Siedliskach:

Szkoła podstawowa w Woli Bystrzyckiej:

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00