Przyroda

29 kwietnia 2019

 

Klimat.

Gmina Wojcieszków znajduje się w granicach mazowiecko-podlaskiego regionu klimatycznego wyróżniającym się długim latem, chłodną zimą, wysoką amplitudą roczną temperatur i wysoką liczbą pogodnych dni. Średnia roczna temperatura powietrza na terenie Gminy wynosi około 7,4 stopni Celsjusza. W ciągu roku jest 130 dni przymrozkowych, 28 dni bardzo mroźnych oraz 35 dni gorących. Okres wegetacyjny trwa 210 dni. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi 80%. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi około 500 mm.

Wody.

Sieć hydrograficzna Gminy Wojcieszków jest słabo rozwinięta. Tworzą je rzeki Mała Bystrzyca oraz Bystrzyca oraz ich dopływy, bezimienne niewielkie cieki. Poza niewielkimi śródbagiennymi oczkami o zmiennym poziomie lustra wody i wypełnionych wodą zagłębień bezodpływowych, brak większych naturalnych wód stojących. Sztuczne zbiorniki wodne to: kompleks stawów rybnych na północ od wsi Burzec, wyrobiska potorfowe i zbiorniki przeciwpożarowe.
Główny poziom wodonośny obszaru Gminy związany jest z utworami trzeciorzędu. Gmina położona jest na obszarze trzeciorzędowego głównego zbiornika wód podziemnych „subnicka warszawska” o zasobach dyspozycyjnych 0,061/s/km2. Wody wykazujące zwiększoną zawartość związków żelaza i manganu wymagają uzdatniania. Głębokość zalegania pierwszego poziomu wodonośnego jest zróżnicowana. W obrębie wysoczyzny występuje on znacznie poniżej 3 m p.p.t. W dolinach i obniżeniach 0-1 m p.p.t. Na terenach północnych na północ od doliny Małej Bystrzycy poziom ten jest średnio izolowany, w dolinach rzecznych nie jest izolowany. Z pierwszego poziomu wodonośnego ludność zaopatruje się w wodę pitną.

Gleby.

Skałą macierzystą gleb Gminy Wojcieszków są utwory lodowcowe i wodnolodowcowe (głównie piaski) oraz mady, torfy i musze. Pod względem typologicznym gleby gminy sa mało zróżnicowane. Przeważają gleby bielicowe i pseudobielicowe (w miesiącach letnich cierpiące na brak wody) oraz brunatne wyługowane. W dolinach i obniżeniach występują gleby hydrogeniczne: murszowo-mineralne, torfowe i murszowo-torfowe oraz czarne ziemie zdegradowane. Wśród gruntów ornych przeważa IV klasa bonitacyjna (62,8%) i V klasa (20,4%); wśród użytków zielonych podobnie. Większość gleby charakteryzuje się średnią zasobnością w składniki pokarmowe. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 61,1%. Ze względu na znaczny udział gleb dobrych i bardzo dobrych, gmina posiada wysokie możliwości rozwoju rolnictwa, zwłaszcza w centralnej i północno-zachodniej części gminy.

Walory przyrodnicze.

Na terenie Gminy Wojcieszków nie występują obszary o międzynarodowej i krajowej randze przyrodniczo-krajobrazowej, a jedynie obszary o randze regionalnej i lokalnej. Obszary przyrodnicze o randze regionalnej to:

  • dolina Bystrzycy o szerokości około 400 metrów – w granicach Gminy na odcinku 4 km.
  • dolina Małej Bystrzycy o szerokości około 400 metrów – przebiega przez teren Gminy z północnego-zachodu na południowy-wschód na długości około 15 km.

Obie doliny są urozmaicone krajobrazowo, dość bogate pod względem flory i fauny. Łączna powierzchnia dolin stanowi około 13% powierzchni Gminy.
Do rangi lokalnej zaliczono następujące obiekty przyrodnicze:

  • kompleks łąk na południe od wsi Burzec
  • cztery kompleksy leśne pokrywające 11% powierzchni Gminy.

Ochroną prawną objęte są następujące zabytki przyrody:

  • 166 drzew alei parkowej, w tym 2 wiązy szypułkowe w Burcu
  • jodła jednobarwna w Wólce Domaszewskiej.

Bogactwa naturalne.

Najważniejszym bogactwem naturalnym Gminy Wojcieszków są gliny zwałowe, piaski lodowcowe oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe; dla lokalnych potrzeb eksploatowane są dorywczo piaski oraz piaski ze żwirem. W dolinach i obniżeniach terenu, obok piasków, występują także torfy. Bogactwem naturalnym Gminy są lasy, które wraz z terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi zajmują powierzchnię 1417 ha, co stanowi 13% powierzchni. Lasy położone są głównie w południowej części Gminy, gdzie występują największe kompleksy leśne w okolicach miejscowości: Zofijówka, Nowinki, Oszczepalin Pierwszy i Oszczepalin Drugi. Gatunkiem dominującym w lasach Gminy Wojcieszków jest sosna (ponad 90%).

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00