Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

11 lipca 2019

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii działa na podstawie:

– Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137),

– Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030),

– Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2237),

– Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020) – Dz. U. z 2016 r. poz. 1492.),

– Zarządzeniu Nr 14/2019 Wójta Gminy Wojcieszków z dnia 25 marca 2019 roku.

Zadania Komisji:

1. Uczestniczy w corocznym opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, którego celem jest:

– kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego życia

– umożliwienie świadomego wyboru modelu trzeźwego życia – przez dzieci, młodzież i dorosłych

– przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

2. Przedstawia roczne sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy.

3. Inicjuje, opiniuje i nadzoruje wykonanie GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Współpracuje z Pełnomocnikiem Wojewody d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizuje zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki.

5. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przedstawiają roczne sprawozdania z realizacji GPPiRPA ora przeciwdziałania Narkomanii.

6. Prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

7. Inicjuje i wspiera wszelkie działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia przemocy, spożywania napojów alkoholowych oraz narkotyków.

8. Wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

9. Podejmuje działania zmierzające do poddania sie leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

10. Kieruje do sądu wnioski o wydanie orzeczenia o obowiązkowym leczeniu, również kieruje zawiadomienia do Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie osoby wskazanej we wniosku występuje fizyczne lub moralne znęcanie się nad jej członkiem.

11. Podejmuje czynności związane z kontrolą obrotu detalicznego napojami alkoholowymi na terenie Gminy.

12. Współpracuje z Policją, Sądem, Prokuraturą, GOPS, Szkołami.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00