Gospodarka odpadami

17 lipca 2019

      SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOJCIESZKÓW

 

Jak segregować odpady?

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej z zakresu selektywnej zbiórki odpadów Urząd Gminy przygotował broszurę – ulotkę, która w łatwy i przystępny sposób prezentuje obowiązujące na terenie gminy zasady gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2019 r.

Na terenie gminy Wojcieszkow obowiązują następujące zasady odbioru odpadów komunalnych:

 • Odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach wystawiamy do godziny 7.30 rano przed posesję zgodnie z harmonogramem, chyba że nieruchomość jest wyposażona w altankę śmietnikową, znajdującą się przy ulicy, z otwartą furtką w dniu odbioru;
 • Gmina Wojcieszków zapewnia worki na odpady na:
 • tworzywa sztuczne i metale w kolorze żółtym,
 • papier w kolorze niebieskim,
 • szkło w kolorze zielonym,
 • bio – kuchenne i odpady zielone w kolorze brązowym.
 • popiół – w kolorze szarym
 • pozostałe odpady zbierane selektywnie  – kolor czarny

Dystrybucja worków prowadzona jest przez firmę odbierającą odpady zgodnie z harmonogramem.  HARMONOGRAM-ODPADÓW-KOMUNALNYCH-2021

 

Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – „PSZOK”

Miejsce, gdzie Mieszkańcy bezpłatnie mogą dowozić surowce wtórne oraz inne problemowe odpady z gwarancją, że zostaną właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane.

                                                  PSZOK zlokalizowany w Wojcieszkowie, ul. Partyzantów 3

 • Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczyć usługi odbierania odpadów selektywnych w każdy wtorek każdego miesiąca (z wyjątkiem dni wolnych od pracy przypadające na ten dzień), w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz co druga sobota w miesiącu w godz. 9.00 do 13.00).
 • W przypadku gdy dzień świadczenia usługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przypada w dzień wolny od pracy, kolejnym dniem otwarcia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.
 • W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć we własnym zakresie:
  • odpady selektywnie zebrane  (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady kuchenne ulegające biodegradacji -bio, odpady z pielęgnacji terenów zielonych – odpady zielone, popiół i pozostałe odpady)
  • odpady zielone,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • opakowania wielkomateriałowe,
  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych remontów i robót,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest),
  • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
 • Ogranicza się ilość następujących selektywnie zebranych odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK:
  a) Wprowadza się limit jednorazowego wystawienia ODPADÓW ZIELONYCH w okresie od kwietnia do listopada w ilości dwóch worków/pojemników o pojemności 120 litrów na jedną nieruchomość zamieszkałą. Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają odpady zielone , mogą odpady te kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczyć własnym transportem do PSZOK, gdzie bez opłat dodatkowych oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok;
  b) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – do 300 kg lub 1 m3 z jednego gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym;
  c) zużyte opony – do 4 szt. w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego;
  d) meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg z jednego gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym.
 • Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – do technicznych możliwości przyjęcia tych odpadów przez punkt w momencie ich dostarczenia. W takiej sytuacji prowadzący punkt zobowiązany jest do podania terminu,
  w którym odpady te zostaną przyjęte.
 • Dostarczenie odpadów do PSZOK oraz ich rozładunek właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję ilości i rodzaju odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Wojcieszków do punktu.
 • Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że ich pochodzenie ma charakter inny niż komunalny.
 • Uwagi i zastrzeżenia do odbierania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne, mogą być zgłaszane pisemnie przez właścicieli nieruchomości, w czasie pracy Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad_gminy@wojcieszkow.pl, przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia zawierające imię i nazwisko,  adres osoby wnoszącej oraz opis nieprawidłowości.

Uchwała i Regulamin PSZOK – pdf

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty są naliczane miesięcznie. Właściciele nieruchomości uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie – bez wezwania – z dołu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłaty za odpady komunalne można dokonać w kasie Urzędu Gminy gotówką oraz dokonać płatności bezgotówkowych. Z dniem 01 stycznia 2020 r.  wprowadzono możliwość płacenia kartą Visa, MasterCard, Maestro (w sposób tradycyjny lub zbliżeniowo) oraz telefonem komórkowym w systemie Blik. Wpłaty można dokonywać również na rachunek bankowy Urzędu Gminy

B.S. w Trzebieszowie Oddział w Wojcieszkowie,
ul. Kościelna 40, 21-411 Wojcieszków 

34 9206 0009 5500 3304 2000 0080


Rada Gminy Wojcieszków uchwałą Nr XIV/89/20 z dnia 19 lutego 2020 r.  uchwała odpady komunalne  pdf.   od 1 kwietnia 2020 roku ustanowiła nowe opłaty. Uchwała ta następnie została zmieniona  Uchwałą_nr_XXIV_159_20  i od 1 stycznia 2021 opłaty wynoszą:

Stawka opłaty: 15,00 .

Opłata z nieruchomości niezamieszkałych liczona jest od ilości i pojemności zgromadzonych pojemników lub worków.

Stawka opłaty:
1) za pojemnik o pojemności 120 l – 5,00 zł,
2) za worek o pojemności 120 l – 16,00 zł,
3) za pojemnik o pojemności 240 l – 11,00 zł,
4) za worek o pojemności 240 l – 33,00 zł,
5) za pojemnik o pojemności – 1100 l – 54,00 zł,
6) za pojemnik KP 5 o pojemności 5 m3 – 246,00 zł,
7) za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – 344,00 zł.

W/w uchwałą zostały również ustalone także kary za nie wypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która wynosi trzykrotność stawki  ustalonej, tj. 45.00 zł/os.
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00