Gospodarka odpadami

17 lipca 2019

      SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOJCIESZKÓW

 

Jak segregować odpady?

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej z zakresu selektywnej zbiórki odpadów Urząd Gminy przygotował broszurę – ulotkę, która w łatwy i przystępny sposób prezentuje obowiązujące na terenie gminy zasady gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2019 r.

Na terenie gminy Wojcieszkow obowiązują następujące zasady odbioru odpadów komunalnych:

 • Odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach wystawiamy do godziny 7.30 rano przed posesję zgodnie z harmonogramem, chyba że nieruchomość jest wyposażona w altankę śmietnikową, znajdującą się przy ulicy, z otwartą furtką w dniu odbioru;
 • Gmina Wojcieszków zapewnia worki na odpady na:
 • tworzywa sztuczne i metale w kolorze żółtym,
 • papier w kolorze niebieskim,
 • szkło w kolorze zielonym,
 • bio – kuchenne i opady zielone w kolorze brązowym.
 • popiół – w kolorze szarym
 • pozostałe odpady – kolor czarny
 • zmieszane odpady – kolor czarny

Dystrybucja worków prowadzona jest przez firmę odbierającą odpady, w dniu odbioru danej frakcji odpadów, na zasadzie „wymiany”;

 

Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – „PSZOK”

Miejsce, gdzie mieszkańcy bezpłatnie mogą dowozić surowce wtórne oraz inne problemowe odpady z gwarancją, że zostaną właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane.

                                                  PSZOK zlokalizowany w Wojcieszkowie, ul. Partyzantów 3

 • Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów selektywnych w każdy wtorek każdego miesiąca (z wyjątkiem dni wolnych od pracy przypadające na ten dzień), w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • W przypadku gdy dzień świadczenia usługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przypada w dzień wolny od pracy, kolejnym dniem otwarcia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.
 • W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć we własnym zakresie:
  • odpady selektywnie zebrane
  • odpady zielone,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych remontów i robót,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez PSZOK od właścicieli nieruchomości – do technicznych możliwości przyjęcia tych odpadów przez punkt w momencie ich dostarczenia. W takiej sytuacji prowadzący punkt zobowiązany jest do podania terminu, w którym odpady te zostaną przyjęte.
 • Uwagi i zastrzeżenia do odbierania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne, mogą być zgłaszane pisemnie przez właścicieli nieruchomości, w czasie pracy Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad_gminy@wojcieszkow.pl, przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia zawierające imię i nazwisko,  adres osoby wnoszącej oraz opis nieprawidłowości.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty są naliczane miesięcznie. Właściciele nieruchomości uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie – bez wezwania – z dołu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

Opłaty za odpady komunalne można dokonać w kasie Urzędu Gminy gotówką oraz dokonać płatności bezgotówkowych. Z dniem 01 stycznia 2020 r.  wprowadzono możliwość płacenia kartą Visa, MasterCard, Maestro (w sposób tradycyjny lub zbliżeniowo) oraz telefonem komórkowym w systemie Blik. Wpłaty można dokonywać również na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Adamowie 58 9202 0003 0005 8681 2000 0060    


 

Opłata z nieruchomości zamieszkałych liczona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawka opłaty:

 • 6,00 zł. osobę zamieszkującą jeżeli odpady gromadzone są jako segregowane
 • 12,00 zł. za osobę zamieszkująca jeżeli odpady gromadzone są jako niesegregowane
 • Opłata z nieruchomości niezamieszkałych liczona jest od ilości i pojemności zgromadzonych pojemników lub worków.

Stawka opłaty:

Odpady komunalne zbierane jako segregowane:

 • za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 8,00 zł.
 • za pojemnik lub worek o pojemności – 240 l – w wysokości 14,00 zł.
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 70,00 zł.
 • za kontener KP 5 o pojemności 5 m3 – w wysokości 200,00 zł.
 • za kontener KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 250,00 zł.

Odpady komunalne zbierane jako zmieszane:

 • za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – w wysokości 25,00 zł.
 • za pojemnik lub worek o pojemności – 240 l – w wysokości 40,00 zł.
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 280,00 zł.
 • za kontener KP 5 o pojemności 5 m3 – w wysokości 660,00 zł.
 • za kontener KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 800,00 zł.
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.45 - 15.45
Wtorek 7.45 - 15.45
Środa 7.45 - 15.45
Czwartek 7.45 - 15.45
Piątek 7.45 - 15.45