Komunikat do Mieszkańców

24 kwietnia 2023
👉Szanowni Mieszkańcy,
Wójt Gminy Wojcieszków informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 t.j. ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni.
👉Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązkach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych:
– jeżeli nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, wszystkie nieczystości ciekłe są gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym lub odprowadzane do sprawnej przydomowej oczyszczalni ścieków,
– zakazane jest samodzielne pozbywanie się nieoczyszczonych nieczystości ciekłych poprzez wylewanie ich np. na sąsiadujące działki rolne, leśne, do przydrożnych rowów,
– zakazane jest samodzielne pozbywanie się osadów ściekowych (powstających przy użytkowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków) poprzez wylewanie ich np. na działki rolne lub leśne,
– zgromadzone nieczystości ciekłe i osady ściekowe należy pozbywać się wyłącznie za pośrednictwem podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Wojcieszków na świadczenie usług opróżniania zbiorników i transportu odpadów ciekłych tj.:
👉Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wojcieszkowie ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków tel. 25/755/41/32
– częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów i wielkości zbiornika, nie dopuszczając do jego przepełnienia bądź zanieczyszczenia powierzchni ziemi, nie rzadziej jednak niż raz na rok,
– właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania zawartej umowy z wybranym odbiorcą nieczystości ciekłych posiadającym zezwolenie oraz dowodów uiszczenia opłat za wykonanie usług odbioru.
👉 z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.
Dlatego upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wojcieszków będą przeprowadzali wśród właścicieli nieruchomości kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.
👉Informujemy, że pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy, w tym nie posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków, zagrożone jest karą grzywny zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie.
👉Mając na uwadze powyższe apelujemy do mieszkańców gminy Wojcieszków o zawarcie umów i przechowywanie rachunków potwierdzających korzystanie z usług wywozu nieczystości ciekłych.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 25/755/41/23 lub w budynku Urzędu Gminy w Wojcieszkowie pokój nr 10.
WÓJT
/-/ Agnieszka Cieślak

Nieczystości ciekłe

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00