UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU I JUBILEUSZ 105-LECIA SZKOŁY Podstawowej 16 X 2022 R.

23 października 2022

    44. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża….

      Dla całej Społeczności Szkolnej to wyjątkowy dzień. Polska złota jesień i słoneczna aura towarzyszyły wyjątkowej uroczystości, która rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Zofii w Zofiborze. Przybyli zaproszeni Goście, Poczty Sztandarowe oraz Parafianie z okolicznych wsi.

   Mszę św. koncelebrowali ks. ppor. Bogumił Lempkowski i ks. Proboszcz Jarosław Czech.

W czasie tej mszy został poświęcony nowy Sztandar Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej. Odczytany został DEKRET J. E. ks. Kazimierza Gurdy – Biskupa Siedleckiego, zezwalający na wprowadzenie zmiany w nazwie Szkoły z Błogosławionego Jana Pawła II na Świętego Jana Pawła II – Patrona.

Po zakończonej Mszy Świętej Poczty Sztandarowe:

– Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej;

– Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie – Majoracie;

– Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie;

– OSP w Świderkach oraz Proporzec MDP w Świderkach przemaszerowały do hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej na drugą część uroczystości.

          Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych został odśpiewany Hymn Państwowy, a następnie p. Dyrektor Anna Golba powitała wszystkich zaproszonych Gości i przybyłych mieszkańców „Trójmiasta”, tj. Wólki Domaszewskiej, Świderek i Zofiboru.

   „Szanowni Państwo! Witam wszystkich, którzy razem z całą społecznością Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej gromadzą się dzisiaj, aby uczestniczyć w podniosłej dla nas chwili, jaką jest poświęcenie nowego Sztandaru Szkoły.

Tę uroczystość pragniemy przeżyć w jak najszerszym gronie sympatyków i przyjaciół Szkoły, stąd obecność tak znakomitych Gości, których pragniemy powitać.

 • Jest nam niezmiernie miło gościć w progach naszej szkoły: ks. ppor. Bogumiła Lempkowskiego, który reprezentuje J. E. ks. Kazimierza Gurdę – Biskupa Siedleckiego oraz proboszcza parafii Zofibór ks. Jarosława Czecha
 • Witam Posła na Sejm RP – p. Sławomira Skwarka

 • Witam serdecznie gospodarza Gminy Wojcieszków, a także głównego fundatora Sztandaru – p. Agnieszkę Cieślak

 • Radnego Sejmiku Woj. Lubelskiego – p. Marka Kopcia

 • Radnego Sejmiku Woj. Lubelskiego – p. Ryszarda Szczygła

 • Lubelskiego Wicekuratora Oświaty – p. Mirosława Wójcika

 • Starostę Powiatu Łukowskiego – p. Dariusza Szustka

 • Radnego Powiatu łukowskiego – p. Henryka Tymosza

 • Z-cę Komendanta PSP w Łukowie – kapitana p. Konrada Turskiego

 • Z-cę Komendanta Powiatowej Policji w Łukowie – Mł. Insp. p. Marka Lubańskiego

 • Przewodniczącego Rady Gminy Wojcieszków – p. Romana Kalińskiego

 • Zastępcę Wójta Gminy Wojcieszków – p. Piotra Goławskiego

 • Radnych Gminy Wojcieszków w osobach: Aliny Burdach, A. Golby i P. Kryjaka

 • Sekretarza Gminy Wojcieszków – p. Zofię Mikusek

 • Kierownika Referatu Oświatowego – p. Piotra Michalaka

 • Przybyłych Dyrektorów szkół podstawowych

 • Bardzo serdecznie witam –p. Jerzego Gajownika wraz z małżonką

 • Witam – wieloletniego Dyrektora tej Szkoły p. A. Sobiecha

 • Witam Poczty Sztandarowe Szkół: ZS im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie,

ZS im. Henryka Sienkiewicza w Wojcieszkowie, Poczet sztandarowy OSP w Świderkach oraz Proporzec MDP w Świderkach

wraz komendantami i prezesami OSP w Świderkach i Wólce Domaszewskiej

 • Witam Zespół Ludowy „ Świderzanki” ze Świderek

 • Lekarza weterynarii – p. Andrzeja Wojtusia

 • Witam całą Społeczność Szkolną: Absolwentów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych naszej Szkoły oraz Was Drodzy Uczniowie. Witam wszystkich przybyłych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.”

   Kolejnym punktem było uroczyste wbicie gwoździ pamiątkowych w drzewce Sztandaru. O wbicie gwoździ zostali poproszeni goście honorowi oraz osoby, które w wydatny sposób przyczyniły się do ufundowania Sztandaru i zorganizowania uroczystości:

   Najważniejszym momentem było przekazanie Sztandaru. Przewodniczący Rady Gminy Wojcieszków – p. Roman Kaliński odczytał Uchwałę RG, a pani Wójt Agnieszka Cieślak – Akt przekazania Sztandaru Dyrektorowi szkoły. Następnie Rodzice przekazali Sztandar p. Wójt , która dalej przekazała Go p. Dyrektor. Po prezentacji Sztandaru obecnym na uroczystości – poczet sztandarowy złożony z uczniów klasy 8, ślubując „zachowanie tradycji, szacunek i zobowiązanie niesplamienia honoru Sztandaru” – odebrał Sztandar. Delegowani uczniowie klas I – VIII złożyli uroczyste ślubowanie na nowy Sztandar Szkoły.

  

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY DOŁOŻYLI WIĘKSZĄ LUB MNIEJSZĄ CZĄSTKĘ DO ZAKUPU SZTANDARU I ZORGANIZOWANIA DZISIEJSZEJ UROCZYSTOŚCI:

Dziękuję za wpłaty indywidualne na konto Rady Rodziców lub w sekretariacie szkoły.

Dziękuję za każdą formę pomocy w organizacji: część artystyczną, oprawę muzyczną, dekoracje oraz przygotowanie poczęstunku dla gości.

 1. Dziękuję głównemu fundatorowi – Wójt Gminy Wojcieszków pani Agnieszce Cieślak.

 2. Ks. ppor. Bogumiłowi Lempkowskiemu i ks. Proboszczowi Jarosławowi Czechowi.

 3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Wojcieszkowie za sfinansowanie zakupu koszulek z logo szkoły dla uczniów klas 1- 8 w ramach współpracy i realizacji programu profilaktycznego.

 4. Senatorowi RP Stanisławowi Gogaczowi.

 5. Posłowi na Sejm RP Sławomirowi Skwarkowi.

 6. Radnemu Sejmiku Woj. Lubelskiego p. Markowi Kopeć.

 7. Radnemu Sejmiku Woj. Lubelskiego p Ryszardowi Szczygłowi.

 8. Serdeczne podziękowania dla Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk oraz Wicekuratora p. Mirosława Wójcika.

 9. F.U.H. – Jerzemu Gajownik z Krzywdy.

 10. Przewodniczącemu Rady Gminy Wojcieszków p. Romanowi Kalińskiemu wraz z Radnymi.

 11. Zastępcy Wójt – p. Piotrowi Goławskiemu.

 12. Z-cy Komendanta PSP w Łukowie – kapitanowi Konradowi Turskiemu.

 13. Z-cy Komendanta Powiatowej Policji w Łukowie Mł. Insp. P. Markowi Lubańskiemu.

 14. Monice i Mariuszowi Pytlikom.

 15. Zofii i Andrzejowi Sobiechom.

 16. Katarzynie i Mariuszowi Misiakom.

 17. Mariannie i Jerzemu Ksok.

 18. Justynie i Pawłowi Ksok.

 19. Dziękuję Radnemu Powiatu – p. Henrykowi Tymoszowi.

 20. Podziękowania kieruję do nauczycieli tej Szkoły: Roberta Marcinka, Urszuli Kociel, Elżbiety Szczęsnej, Doroty Zagrodnik, Marzeny Skowron, Agnieszki Pietrucha, Agnieszki Wiąckiewicz, Barbary Baszyńskiej, Marka Jarosa, Iwony Kłoda, Renaty Wesołowskiej, Małgorzaty Zabielskiej, Jolanty Pytlik, Dariusza Kurka, Pauliny Szczygielskiej, Igora Stradczuka i pracowników niepedagogicznych: Jarosława Majucha, Jadwigi Sowa, Marzeny Grzywacz, Krystyny Kłoda, Marty Mazur, Agaty Ręcławowicz oraz Danuty Ozygała.

 21. Radzie Rodziców na czele z przewodniczącą panią Lidią Osiak za wzorową współpracę i nieodzowną pomoc w organizacji uroczystości.

 22. Dziękuję również Prezesowi Klubu Sportowego „Wóldom” p. Krzysztofowi Cieślak za współpracę i organizację czasu wolnego naszym uczniom.
 23. Pragnę również podziękować Firmie NET DRUK – państwu Annie i Adamowi Kępka z Łukowa za wyjątkową współpracę, przygotowanie pamiątek na dzisiejsza uroczystość i koszulek dla uczniów naszej Szkoły.

Jeszcze raz DZIĘKUJĘ – mistrzyni haftu Pani Jolancie Dołba z Lubartowa, wykonawcy naszego nowego Sztandaru.

Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj są z nami obecni i uczestniczą w tej uroczystości.

Następnie zabrali głos Goście:

Wójt Gminy  pani Agnieszka Cieślak.

Wicekurator – pan Mirosław Wójcik, który przekazał dla szkoły upominek od Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk.

Poseł na Sejm RP – pan Sławomir Skwarek.

Radny Sejmiku Woj. Lubelskiego – p. Ryszard Szczygieł, który przekazał życzenia od Marszałka Województwa Lubelskiego p. Jarosława Stawiarskiego.

Głos zabrał także były Dyrektor szkoły – p. Andrzej Sobiech.

Po wystąpieniach gości został odśpiewany Hymn Szkoły i wyprowadzono Poczty Sztandarowe.

Rozpoczęła się część artystyczna:

Wystąpili nasi uczniowie z lekcją historii z życia św. Jana Pawła II oraz nakreślili dzieje szkolnictwa w Wólce Domaszewskiej i okolicy od 1917 roku, wymieniając wszystkich dyrektorów. Pięknym tańcem zachwycili Gości uczniowie z Ludowego Zespołu Tanecznego „Promyki”.

Uzupełnieniem były występy pokoleniowe Absolwentów Szkoły, w tym – Zespołu Ludowego „Świderzanki” ze Świderek oraz p. Andrzeja Wojtusia z Łukowa – grającego na ustnej harmonijce.

Na zakończenie p. Dyrektor jeszcze raz dziękowała za wsparcie finansowe i rzeczowe oraz za obecność wszystkim uczestnikom uroczystości.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00