Informacje o projekcie

7 stycznia 2021
CUS w Gminie Wojcieszków
– wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy”

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Wiedza ,Edukacja, Rozwój

1.Numer o nazwa osi priorytetowej

  1. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy ,gospodarki i edukacji

2.Numer i nazwa działania

 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym

3.Tytuł projektu

 CUS w gminie Wojcieszków -wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy

4.Okres realizacji

  2021.01.01 – 2023.05.31

5.Dofinansowanie projektu  – 3 004 375,00zł

6. Opis projektu:

Utworzenie CUS będzie miało na celu dostosowanie usług  do potrzeb lokalnej społeczności, obejmie tym samym większą grupę osób wymagających udzielenia pomocy. Powstanie Centrum pozwoli na większa skuteczność w zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz rozwiązywaniu problemów społecznych na poziomie lokalnym. Lepsze efekty w perspektywie średniookresowej będą tu się wiązać ze zmniejszeniem wydatków na część beneficjentów dzięki ich usamodzielnieniu oraz dzięki odroczonym korzyściom związanym z uwzględnieniem w modelu usług zintegrowanych, obok usług o charakterze naprawczym, także usług o charakterze interwencji prewencyjnej (zapobieganie problemom społecznym powiązanym z deprywacją potrzeb mieszkańców, działalność integracyjno-więziotwórcza centrum w ramach organizowania społeczności lokalnej). Należy przy tym zaznaczyć, że część mieszkańców będzie wymagać ciągłego wsparcia o charakterze usługowym. Dzięki nowemu podejściu (kompleksowości wsparcia) powinna się natomiast znacząco poprawić jakość ich życia. Dotyczy to zwłaszcza seniorów i osób z niepełnosprawnością wynikającą z trwałych dysfunkcji, których nie można przezwyciężyć przez aktywną rehabilitację. Dla obu tych grup mieszkańców istotne jest też to, że w  centrum będą integrować usługi  świadczone obecnie w sposób organizacyjnie i finansowo rozdzielony: usługi socjalne (w ramach systemu pomocy społecznej) oraz usługi prozdrowotne (w ramach systemu ochrony zdrowia). Co istotne, integracja następować będzie z zachowaniem partnerskich relacji między służbami społecznymi i służbami ochrony zdrowia. Ponadto, cus będą sprzyjać kojarzeniu usług opiekuńczych z usługami wspierającymi adresowanymi do domowych opiekunów osób niesamodzielnych. W ten sposób centra będą kompleksową odpowiedzią na ryzyko niesamodzielności, w niewielkim tylko stopniu kompensowane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo grupę docelową stanowią również pracownicy jst  (czyli pracownicy organizowanego CUS), którzy będą mogli skorzystać z dodatkowych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje (organ, i fin.  przez ROPS), zwiększających ich umiejętności oraz poziom wiedzy z zakresu pomocy społecznej, a tym samym wspierających ich ustawiczny rozwój. Standard pracy pracowników CUS ulegnie zatem znacznej poprawie, zwiększając tym samym jakość usług świadczonych mieszkańcom Gminy Wojcieszków. Pracownicy Urzędu Gminy, w szczególności zaangażowani w projekt oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy świadczących dotychczas usługi społeczne będą objęci spot. Informacyjnym  obejmującymi swoim zakresem informacje z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Na spotkania zostaną także zaproszeni przedstawiciele NGO oraz lokalni przedsiębiorcy. Szkoleniami specjalizacyjnymi zostaną objęci pracownicy zatrudnieni na stanowiskach utworzonych do świadczeń usług społecznych: koordynator indywidualnych planów usług społecznych (KIPUS), organizator usług społecznych (OUS) oraz organizator społeczności lokalnej (OSL), którzy będą musieli zdobyć nowe kwalifikacje zgodnie z ustawą o CUS (organ, i fin. poza projektem przez ROPS).

Za grupę docelową mogą zostać uznani także mieszkańcy gminy będący lokalnymi  przedsiębiorcami lub działający  w  NGO. Utworzenie CUS wpłynie na ożywienie gospodarcze na danym terenie, ponieważ znaczna część usług będzie mogła być wykonywana przez lokalnych przedsiębiorców. Powstanie CUS bardzo pozytywnie wpłynie również na sektor NGO, które będą mogły być zleceniobiorcami CUS i świadczyć usługi  społ. w ramach prowadzonej przez siebie działalności statutowej, finansując je z budżetu CUS. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie potencjału trzeciego sektora oraz wzmocnienie lokalnych NGO świadczących usługi społ., w szczególności z terenu gminy Wojcieszków.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00