Zawiadomienie

17 stycznia 2023

W dniu 18 stycznia 2023 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków odbędzie się LI sesja Rady Gminy Wojcieszków

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie: https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wojcieszków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Wojcieszków na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców z terenu Gminy Wojcieszków do placówek oświatowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wojcieszków”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/18 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Wojcieszków.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           /-/ Roman Kaliński

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00