Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

15 października 2022

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw.: podmiotów wrażliwych.

Dla kogo dodatek?

Uprawnionymi podmiotami są m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy).

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności statutowej. Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.

Ile wynosi dodatek dla podmiotów wrażliwych?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021(wybrane dwa lata). Wysokość dodatku oblicza się zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Do wniosku załącza się dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu wrażliwego.

Do kiedy należy składać wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP,
  • w Urzędzie Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46 w Wojcieszkowie.

 Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z przepisami i wzorem wniosku.

Wzór wniosku oraz inne dokumenty i informacje na temat dodatku można pobrać poniżej

Bliższych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Wojcieszków, tel. 25 755 41 01, e-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl

Dokumenty do pobrania:

1. WNIOSEK_O_WYPŁATĘ_DODATKU

2. Instruktaż_Jak_wypełnić_wniosek_podmioty_wrazliwe

3. Arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrażliwego

4. Wersja_edytowalna_Arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrażliwego_1210

5. Dodatek dla podmiotów wrażliwych – prezentacja

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00