Informacja dla przedsiębiorców dotycząca odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojcieszków.

30 września 2022

W związku z art. 6c ust. 3c z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) Wójt Gminy Wojcieszków informuje
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wojcieszków”

W związku z powyższym wyznacza się termin od 01.10.2022 r. do 30.11.2022 r., na:

  • odwołanie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oświadczenia
    o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  • złożenie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Odwołanie oświadczenia, o którym mowa w art. 6c ust. 3c pkt 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 6c ust. 3b, są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości niezamieszkanej wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki oraz obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe (warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty, pokoje gościnne oraz domki letniskowe).

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w  Urzędzie Gminy w Wojcieszkowie  pokój nr 10 w godzinach 07.30- 15.30 tel. 25 755 41 23.

Pliki do pobrania:

oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości z systemu odbierania odpadow komunalnych zorganizoanego przez gminę Wojcieszków

odwołanie oświadczenia

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00