Informacja dla przedsiębiorców z terenu Gminy Wojcieszków

6 grudnia 2021

ZAWIADOMIENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

       Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), Wójt Gminy  zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, m.in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą w trybie przetargu nieograniczonego tj. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy – na okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.”.

Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych (prowadzący działalność gospodarczą) mają możliwość:

  • złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,
  • odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

W pisemnym oświadczeniu o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, punkty gastronomiczne oraz obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe.

       Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym obowiązywać będzie następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00