Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – trwa nabór wniosków

2 sierpnia 2021

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast dodatkowe pieniądze – wyliczane na podstawie liczby zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu podda się co najmniej 100 osób.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostały udostępnione na portalu GOV.PL – otwórz

Zasady Programu #SzczepimySię z KGW – otwórz

Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.

Formularz wniosku o pomoc oraz sprawozdania z przebiegu wydarzenia:

Wzór wniosku o pomoc:

Instrukcja wypełniania wniosku – otwórz

Wzór sprawozdania ze zorganizowanego wydarzenia:

Instrukcja wypełniania sprawozdania – otwórz

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich.

O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis;
  2. wniosku o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu.

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na naszym portalu – otwórz.

Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami:

  • wzór umowy z Mobilną Jednostką Szczepień – otwórz
  • wzór umowy z Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą – otwórz

Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w biurze powiatowym Agencji sprawozdanie, do którego należy dołączyć:

  • kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19;
  • materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;
  • materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Adresy skrzynek ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów – otwórz

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00