ODPADY ZIELONE – Limit jednorazowego wystawiania w okresie od kwietnia do listopada.

11 lipca 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości z w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) dopuszcza ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PAMIĘTAJMY!!!
Wprowadzony został  limit jednorazowego wystawienia ODPADÓW ZIELONYCH w okresie od kwietnia do listopada w ilości dwóch worków/pojemników o pojemności 120 litrów na jedną nieruchomość zamieszkałą w dniu zbiórki tych odpadów.
Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają odpady zielone , mogą odpady te kompostować
w przydomowych kompostownikach lub dostarczyć własnym transportem do PSZOK, gdzie bez opłat dodatkowych oraz limitów będą one przyjmowane przez cały rok.

Wprowadzone ograniczenie wynika m.in. z art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów Gmina podlega karze pieniężnej, co w tym przypadku może skutkować podniesieniem stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00