Informacja na temat podpisywanych umów w ramach projektów Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków

24 maja 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Zakończyliśmy już podpisywanie deklaracji udziału w projekcie oraz umów użyczenia części nieruchomości w celu umożliwienia montażu instalacji, z osobami, które umieszone były na liście podstawowej (lista podstawowa składała się z osób, które złożyły ankiety do udziału w projekcie).

Informujemy , że cześć osób złożyło oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie, natomiast są również osoby z którymi przez tak długi czas, pomimo kilkukrotnych prób, nie udało się nam skontaktować oraz osoby które nie złożyły jasnej deklaracji co do dalszego uczestnictwa w projekcie. W związku z powyższym, ze względu na fakt, iż nie możemy dłużej zwlekać i oczekiwać na decyzję osób niezdecydowanych, uznajemy, że te wszystkie osoby rezygnują z udziału w projekcie i nie chcą mieć zamontowanej żadnej z instalacji OZE.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy analizowanie i podpisywanie umów już tylko z osobami, które zostały umieszczone na liście rezerwowej. Po dokładnym zliczeniu ilości pozostałych instalacji z każą osobą indywidualnie będzie się kontaktować pracownik Urzędu Gminy i proponować konkretną instalację.

Liczymy że w bardzo szybkim czasie zakończymy podpisywanie tych umów. Jednocześnie w niedługim czasie zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, mające na celu wyłonienie wykonawcy montażu tych instalacji.

Przypominamy również, że przy podpisywaniu umów obowiązują takie same zasady jak dotychczas.

Przy podpisaniu umowy powinien być obecny właściciel nieruchomości lub wszyscy współwłaściciele. Możliwe jest również udzielenie upoważnienia do zawarcia umowy przez pozostałych współwłaścicieli jednemu z współwłaścicieli. Nie muszą to być upoważnienia notarialne ważne, aby były oryginalne i z treści upoważnienia wynikało prawo do zawarcia umowy i podpisania deklaracji. Natomiast, gdyby ktoś z Państwa dysponował upoważnieniem notarialnym, będzie ono również akceptowane. Przykładowy wzór upoważnienia zamieszczamy poniżej.

Przy podpisaniu umowy niezbędne będzie okazanie:

– dokumentu tożsamości właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości, w celu potwierdzenia tożsamości;

– dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, postanowienie sądu, itp.), który będzie stanowił załącznik do umowy;

– jeżeli ktoś posiada mapę ewidencyjną lub mapę zasadniczą działki lub nieruchomości, można ją przedstawić, w celu szybszego ustalenia nr działki ewidencyjnej oraz nr porządkowego.

Po podpisaniu umowy i deklaracji, jeden egzemplarz otrzymacie Państwo, natomiast jeden zostanie w Urzędzie Gminy.

Podpisanie zarówno deklaracji jak i umowy użyczenia nieruchomości, na tym etapie, nie zobowiązuje Państwa do dokonywania żadnych płatności za instalacje. Dokładne kwoty płatności określone zostaną po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisaniu kolejnej umowy, określającej warunki organizacyjne i finansowe związane z montażem i eksploatacją instalacji.

Załączniki:

Upoważnienie do podpisania umowy i deklaracji

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00