Pomoc najuboższym

12 lutego 2021

Szanowni Mieszkańcy,

Miło nam poinformować, że Gmina Wojcieszków we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Wojcieszków po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących. Umowa została podpisana z Bankiem Żywności w Lublinie.

Aby otrzymać paczkę żywnościową należy zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie w celu uzyskania skierowania.

Zgodnie z założeniami programu pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej między innymi: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie).

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składa się suma miesięcznych przychodów wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do dochodu uprawniającego do świadczeń niepieniężnych wlicza się m.in.:

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenia za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego, dzierżawy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przyjmuje, się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł)

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny.

Osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie dystrybuowana w formie paczek.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie informuje,  że w sytuacji kiedy uzyska informację o dysproporcjach między deklarowanym dochodem, a faktycznym dochodem rodziny w celu wydania skierowania, zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy.   Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego równoznaczna jest z odmową z tej formy pomocy.

Więcej informacji udzielają Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wojcieszkowie pod nr tel. 25 755 43 34

W celu usprawnienia pracy oraz konieczności zachowania reżimu sanitarnego, bardzo prosimy o przychodzenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie w wyznaczonym terminie zgodnie z harmonogramem.

Osoby potrzebujące wsparcia, które z ważnych powodów nie będą mogły przybyć w wyznaczonym czasie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia innej daty i godziny wizyty.

 

Harmonogram wydawania skierowań

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00