ULGA NA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

29 stycznia 2021
Szanowni Mieszkańcy,
Zgodnie z Uchwałą nr XIV/91/20 Rady Gminy Wojcieszków można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
Wysokość zwolnienia wynosi 0,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
UWAGA!
Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.
Jeśli w gospodarstwie domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji, jednak w przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) należy złożyć nową deklarację.
W przypadku korzystania z ww. ulgi, Mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w pojemnikach lub workach przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.
Informujemy, że fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów podlega kontroli i weryfikacji zasadności przyznania ulgi.
Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownicy PSZOK) są na bieżąco informowani, kto korzysta z ulgi za kompostowanie bioodpadów.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:
  1.  nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2.  nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3.  uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika Wójt w drodze decyzji orzeka utratę prawa do zwolnienia.
Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00