Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku

13 stycznia 2021

Wójt Gminy Wojcieszków na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.), art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Wojcieszków Nr XXV/163/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok  ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. na  zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wojcieszków w 2021 r.”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formie wspierania wynosi – 80 000 zł

Zasady przyznawania dotacji: 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)
 2. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i osoby prawne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane – zwane dalej Oferentami,  z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Złożona oferta musi być zgodna z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej kwocie. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent może:
  a) odstąpić od zawarcia umowy powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs,
  b) zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego oraz zaktualizowanego kosztorysu.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu.
 6. Oferty mające braki formalne mogą być uzupełnione w terminie 3 dni roboczych pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Termin i warunki realizacji zadania: 

 1. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 2. Zadanie winno być realizowane w oparciu o posiadane, niezbędne doświadczenie oraz bazę materialno – techniczną zapewniającą wykonanie zadania. Przedmiotem dotacji będzie wsparcie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wojcieszków w 2021 r. Stąd podmiot realizujący zadanie winien posiadać wkład własny.
 3. Warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

 

Termin i miejsce składania ofert:  

 1. Oferty należy dostarczyć listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście do Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 lutego 2021 r. do godz. 1200 (decyduje data wpływu).
 2. Każda oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021r.” oraz nazwę i adres Wnioskodawcy.
 3. Wzór druku oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Wojcieszków, pok. Nr 14 oraz na stronie internetowej Gminy.
 4. Ofertę muszą podpisać dwie osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Do oferty należy dołączyć:
  a) aktualny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest on dostępny w internetowej wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego,
  b) kopia statutu.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

 1. Otwarcie ofert odbędzie się 10 lutego 2021 r. o godz. 1400
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Wojcieszków, kwalifikująca złożone oferty do otrzymania dotacji wg następujących kryteriów:
  a) merytoryczna wartość oferty,
  b) doświadczenie osób realizujących zadania,
  c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
  d) możliwości techniczne realizacji zadania,
  e) wkład rzeczowy i osobowy,
  f)  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,
  g) dotychczasowe osiągnięcia Oferenta,
  h) pomysłowość i innowacyjność zadania.
 3. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Wojcieszków po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania umowy.
 4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu 7 dni licząc od ostatniego dnia składania ofert. Obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojcieszków,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Wojcieszków.

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:

Podstawą realizacji zadania będzie umowa zawarta pomiędzy wybranym  Oferentem, a Gminą Wojcieszków. Wzory umów określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).


Informacja o wspieraniu przez Gminę Wojcieszków zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojcieszków w roku 2020.

Gmina Wojcieszków w 2020 r. przekazała dotację na realizację zadań w wysokości –80.000 zł. w tym:

 1. Klub Sportowy WÓLDOM JETRO w Wólce Domaszewskiej otrzymał – 21.000 zł.
 2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy WENUS przy Szkole Podstawowej w Oszczepalinie Drugim otrzymał – 15.000 zł.
 3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy DRAGON przy Zespole Szkół w Wojcieszkowie otrzymał – 15.000 zł.
 4. Ludowy Klub Piłkarski ORKAN Wojcieszków otrzymał – 25.000 zł.

 

 Postanowienia końcowe. 

 1. Kwota przeznaczona na realizację zadania została określona na podstawie uchwały budżetowej Gminy Wojcieszków na 2021 rok.
 2. Wójt Gminy Wojcieszków zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.
 3. Wójtowi przysługuje prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.
 4. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 14 oraz pod numerem telefonu: 25 755 42 27.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Wójta na otwarty konkurs
 2. Oferta konkursowa – wzór
 3. Umowa na realizację zadania publicznego – wzór
 4. Sprawozdanie z realizacji zadania – wzór

 

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00