Powszechny Spis Rolny 2020 – nabór na rachmistrzów terenowych

15 czerwca 2020

Gminny Komisarz Spisowy w Wojcieszkowie– Wójt Gminy Wojcieszków

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Wojcieszków. Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 • być pełnoletnim;
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Wojcieszków;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Dodatkowe umiejętności:

 • posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;
 • pełna sprawność fizyczna;
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność);
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy;
 • posiadanie prawo jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym;

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem następujących danych:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– nr telefonu,

– adres e-mail.

 • Oświadczenie o spełnianiu wymagań, określonych w pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (oświadczenie w załączeniu).
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojcieszków w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”.

Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Wojcieszków.

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Wojcieszków

/-/

Agnieszka Cieślak

 1. Ogłoszenie o naborze rachmistrzów
 2. Zgłoszenie_kandydata_oraz_oświadczenie_pkt_1_-_4 (pdf)
 3. Zgłoszenie_kandydata_oraz_oświadczenie_pkt_1_-_4 (docx)
 4. Oświadczenie_pkt_6_-_11 (pdf)
 5. Oświadczenie_pkt_6_-_11 (docx)
 6. Oświadczenie_o_niekaralności (pdf)
 7. Oświadczenie_o_niekaralności (docx)
logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00