Odmowa wykonania zadań urzędowych przez 5 sołtysów

16 kwietnia 2020

 Zgodnie z § 23 Statutu sołectwa  do obowiązków Sołtysa należy:

  1. sprawowanie zarządu sprawami sołectwa,
  2. prowadzenie zarządu przekazanymi środkami finansowymi,
  3. sprawowanie zwykłego zarządu -gospodarowanie mieniem gminnym powierzonym sołectwom,
  4. zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim,
  5. zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
  6. realizacja uchwał i działanie zgodnie ze wskazaniami Zebrania Wiejskiego Wójtowi Gminy,
  7. przekazywanie uchwał ,wniosków i opinii Zebrania Wiejskiego Wójtowi Gminy,
  8. informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich ważniejszych sprawach i zdawanie przed nimi sprawozdań,
  9. pobieranie podatków i opłat na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy,
  10. podejmowanie działań w interesie ogólnospołecznym miejscowej wspólnoty.

Sołtysi wsi: Burzec, Wola Bystrzycka, Wola Bobrowa, Oszczepalin Pierwszy i Oszczepalin Drugi odmówili przekazania swoim Mieszkańcom zawiadomień o zmianie od 1 kwietnia 2020 r. stawki opłaty za odpady komunalne.

Powyższe wykonanie prac zlecił Sołtysom Urząd Gminy Wojcieszków, biorąc pod uwagę wysokie koszty opłaty pocztowej.

Aktualna sytuacja epidemiczna nie zwalnia Sołtysów i pracowników Urzędu Gminy od wykonywania obowiązków służbowych.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00