Koronawirus SARS-CoV-2 – stan epidemii od dnia 20 marca 2020 r.

22 marca 2020

Zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2020 roku, informujemy o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Poniżej najważniejsze z nich:

 1. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 2. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
  1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o:
  a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,
  b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
  2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
 4. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:
  1) prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
  a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
  b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
  c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
  d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym
  klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
  e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
  miejscach oraz działalności klubów filmowych,
  f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
  g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
  2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
  3) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
 5. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
  1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
  Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w wykonywaniu zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym podejmuje kierownik tego urzędu lub kierujący tą jednostką, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.
 6. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Zakazu tego nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.
 7. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
  Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.
 8. Przepisy o obowiązku odbycia kwarantanny, informowania pracodawcy oraz wypłaty za okres jej trwania wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby stosuje się do obowiązkowej kwarantanny, która rozpoczęła się po dniu 15 marca 2020 r.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do wymienionych ograniczeń, obowiązków i nakazów.

 

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00