Wydatki Gminy Wojcieszków na oświatę

24 lutego 2020

Szanowni Mieszkańcy,

zapewniając przejrzystość funkcjonowania administracji samorządowej przedstawiamy poniżej, jakie wydatki ponosi Gmina Wojcieszków, związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Karta Nauczyciela oraz Prawo oświatowe są bezlitosne dla samorządów.

Poniżej przedstawiamy zestawienie poniesionych kosztów na oświatę w roku 2019.

L.p.

Nazwa jednostki

Wydatki ogółem Wynagrodzenia nauczycieli Subwencja
(pieniądze przekazane z budżetu Państwa)
Otrzymane dotacje Środki własne Gminy Wojcieszków (ile dokładamy)
1 Szkoła Podstawowa w Siedliskach

723 381,36 zł

584 757,07 zł 365 824,30 zł 32 014,10 zł

325 542,96 zł

2 Szkoła Podstawowa w Hermanowie

672 005,42 zł

554 558,95 zł 288 196,50 zł 25 238,80 zł

358 570,12 zł

3 Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie

1 160 573,88 zł

884 065,19 zł

798 342,20 zł 42 626,89 zł

319 604,79 zł

4 Szkoła Podstawowa w Woli Bystrzyckiej

913 647,37 zł

757 992,77 zł 554 441,30 zł 34 516,69 zł

324 689,38 zł

5 Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej

1 702 518,53 zł

1 114 260,49 zł 1 244 334,00 zł 124 208,80 zł

333 975,73 zł

6 Zespół Szkół w Wojcieszkowie

4 302 653,37 zł

3 183 748,25 zł 3 076 675,50 zł 108 287,27 zł

1 117 690,60 zł

7 Szkoła Podstawowa

2 767 823,02 zł

1 958 482,67 zł 2 396 202,20 zł 108 287,27 zł

263 333,55 zł

8 Gimnazjum

1 534 830,35 zł

1 225 265,58 zł 680 473,30 zł ——

854 357,05 zł

9 Przedszkole

407 060,98 zł

340 519,41 zł 59 705,80 zł 169 763,00 zł

177 592,18 zł

10 Pozostałe (GZEAS, dowożenie, f. zdrowotny)

679 707,76 zł

—— —– 8 053,79 zł

671 653,97 zł

11 Klasa O

547 875,31 zł

—— —–  —— ——-
RAZEM

11 109 423,98 zł

7 419 902,13 zł 6 387 519,60 zł 544 709,34 zł

3 629 319,73 zł


L.p.

Nazwa jednostki

Liczba uczniów Wydatki ogółem na 1 ucznia Wydatki pokrywane ze środków Gminy na 1 ucznia Liczba nauczycieli
wg stanu na dzień 22 stycznia 2020 r. (przyjęta do naliczenia subwencji) w przeliczeniu na pełne etaty

w przeliczeniu na osoby

1 Szkoła Podstawowa w Siedliskach

32

22 605,67 zł

10 173,22 zł

10,42

19,00

2 Szkoła Podstawowa w Hermanowie

25

26 880,22 zł

14 342,80 zł

8,47

13,00

3 Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie

74

15 683,43 zł

4 318,98 zł

13,14

18,00

4 Szkoła Podstawowa w Woli Bystrzyckiej

53

17 238,63 zł

6 126,21 zł

10,87

13,00

5 Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej

137

12 427,14 zł

2 437,78 zł

19,26

27,00

6 Zespół Szkół w Wojcieszkowie
7 Szkoła Podstawowa

255

10 854,21 zł 1 032,68 zł

38,47

42,00

8 Gimnazjum
9 Przedszkole

6,76

8,00

10 Pozostałe (GZEAS, dowożenie, f. zdrowotny)
11 Klasa O
  RAZEM

576

19 287,19 zł

6 300,90 zł

107,39

140,00

 

Jak widać największą część ponoszonych wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli. Ich udział w wydatkach ogółem w skali roku wynosi od 65 % do 83 %, w zależności od placówki szkolnej. W 2018 roku wydatki ogółem na oświatę wynosiły 10 398 762,53 zł, w 2019 roku – 11 732 124,58 zł, natomiast w 2020 roku wydatki zaplanowano na poziomie 11 460 555,97 zł. Nie obejmują one natomiast planowanych na wrzesień 2020 roku podwyżek wynagrodzeń.

W ubiegłym roku wzrosły również wynagrodzenia nauczycieli, co za tym idzie wzrastają kolejne obowiązkowe wydatki gminy, które są naliczane procentowo. Wzrósł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli. W ubiegłym roku wzrósł także dodatek z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy, którego minimalna kwota została określona w ustawie. Ponadto wzrosły również inne składniki wynagrodzenia.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, zgodnie z przyjętą na ostatniej sesji Rady Gminy uchwałą, został określony na poziomie od 5 do 40 % wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły liczącej do 9 oddziałów wynosi od 1000,00 zł do 1400,00 zł, dla dyrektora szkoły liczącej od 10 do 12 oddziałów wynosi od 1200,00 zł do 1600,00 zł, natomiast dla dyrektora szkoły liczącej powyżej 13 oddziałów wynosi od 1900,00 zł do 2300,00 zł. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora szkoły został określony na poziomie 1300,00 zł – 1600,00 zł.

W roku 2019 roku średnie wynagrodzenia brutto dla poszczególnych grup nauczycieli w Gminie Wojcieszków kształtowały się następująco:

  • Nauczyciel stażysta – 2989,37 zł (netto ok. 2002,88 zł) ;
  • Nauczyciel kontraktowy – 3627,74 zł (netto ok. 2430,59 zł);
  • Nauczyciel mianowany – 4650,90 zł (netto ok. 3116,10 zł);
  • Nauczyciel dyplomowany – 5839,37 zł (netto ok. 3912,38 zł);

Od 1 września 2020 roku, zgodnie z ustawą okołobudżetową, nauczyciele dostaną kolejną podwyżkę wynagrodzenia, wynosząca 6 %, którą w większości będzie trzeba pokryć z budżetu Gminy. Szacowany koszt jaki gmina będzie musiała ponieść na pokrycie podwyżek wynagrodzeń, to kwota ok. 1000000 zł.  W związku ze zbyt niską subwencją pojawia się szereg problemów.  Aby znaleźć te pieniądze będziemy zmuszeni ograniczyć lub zrezygnować z zaplanowanych na rok 2020 inwestycji, niezbędne będzie również ograniczanie dotychczasowych wydatków ponoszonych przez szkoły (poprzez m.in. redukcję etatów, ograniczanie innych wydatków). Innym, bardziej radykalnym rozwiązaniem jest zmiana sieci szkół. To od Radnych będzie też zależało, czy zostanie przeprowadzona reorganizacja szkół, jeżeli nie to stracą duże placówki, np. SP Wojcieszków, nauczyciele pozostaną bez pracy, a Gmina utraci inwestycje.

Jest to ogromny problem, przed którym stają wszystkie samorządy. Nie ominie on również naszej Gminy. Inne samorządy uporały się z tym problemem na przestrzeni ostatnich lat, w sąsiedniej Gminie Serokomla z 4 szkół pozostało 2 placówki. U nas mamy obecnie 7 szkół. Dlatego też nie możemy odkładać rozwiązania tego trudnego problemu, gdyż w przyszłości zmuszeni będziemy podejmować bardziej radykalne działania, niż jest to konieczne teraz. Temat funkcjonowania poszczególnych szkół należy zamknąć do końca lutego 2020 r., natomiast do końca kwietnia możemy jeszcze aplikować o dodatkowe środki zewnętrzne. W przypadku pozostawienia sieci szkół na dotychczasowym poziomie (7 placówek), środki finansowe, które można będzie przeznaczyć na dodatkowe inwestycje, służące Mieszkańcom, skierować trzeba będzie na dofinansowanie funkcjonowania szkół. Jeżeli nie podejmiemy tej trudnej decyzji teraz, później może być już za późno.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00