Uwaga! Zbliża się termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych

13 lutego 2020

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia deklaracji podatkowych od środków transportowych na 2020 rok oraz terminu płatności I raty przypominamy, że w tym roku termin upływa dnia 17 lutego 2020 r., gdyż wskazany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 15 lutego wypada w sobotę.

Wpłaty dokonać należy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XI/67/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wojcieszków na 2020 rok https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=173&p1=szczegoly&p2=1458480

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeśli dany środek transportowy jest współwłasnością dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, to w takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Jeśli zmienia się właściciel zarejestrowanego już środka transportowego, to obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00