Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół W Wojcieszkowie

22 października 2019

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wojcieszkowie

 

WÓJT GMINY WOJCIESZKÓW

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Wojcieszkowie:

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wojcieszkowie

 

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wojcieszkowie

Ul. Kościelna 46

21-411 Wojcieszków

 1. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM, ZGODNIE Z OPISEM DANEGO STANOWISKA, ZE WSKAZANIEM, KTÓRE Z NICH SĄ NIEZBĘDNE, A KTÓRE DODATKOWE:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Co najmniej pięcioletni staż pracy;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nieposzlakowana opinia;

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postepowania administracyjnego, kodeksu pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy – Prawo oświatowe, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty;
 • Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa;
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległych pracowników;
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Dyspozycyjność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 1. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
 • opracowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących funkcjonowania oświaty gminnej,
 • opracowywanie projektów zarządzeń wójta gminy w sprawach dotyczących funkcjonowania oświaty gminnej,
 • opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 • organizowanie i przeprowadzanie egzaminów nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • organizowanie dowozu uczniów do szkół z porozumieniem z dyrektorami szkół na terenie gminy Wojcieszków,
 • organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z gminy Wojcieszków do miejsca realizacji obowiązku szkolnego,
 • weryfikacja arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych oraz przygotowanie ich do zatwierdzenia przez Wójta Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy,
 • realizacja zadań organu prowadzącego związanych z Systemem Informacji Oświatowej oraz weryfikacja sprawozdań z Systemu Informacji Oświatowej składanych do organu prowadzącego przez jednostki obsługiwane,
 • weryfikacja danych dotyczących liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej do naliczenia dochodów dla gminy Wojcieszków,
 • obsługa stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Burcu, prowadzonej przez stowarzyszenie,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje celowe dla gminy Wojcieszków i składanie ich do odpowiednich organów,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • współpraca z Kuratorium Oświaty w Lublinie w zakresie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek obsługiwanych,
 • wykonywanie innych zadań administracyjnych i organizacyjnych powierzonych przez organy gminy.
 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pełny wymiar czasu pracy;
 • Wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Praca przy komputerze;
 1. INFORMACJA Z ZAKRESU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINNYM ZESPOLE EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ:

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wojcieszkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0 %.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 • List motywacyjny;
 • Życiorys – curriculum vitae;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Kserokopia dyplomu potwierdzającego poziom wykształcenia lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowy kwalifikacji i umiejętności (studia podyplomowe, kursy, szkolenia);
 • Kserokopie świadectw pracy, dokumentujących wymagany staż pracy, w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające okres zatrudnienia;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru;
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 4 listopada 2019r.

– osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków, pok. 1 (sekretariat);

– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków;

 • Dokumenty składane drogą pocztową powinny być przesłane w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor GZEAS w Wojcieszkowie”;
 • Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęły do ostatniego dnia określonego w ogłoszeniu o naborze (decyduje faktyczna data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy);
 • Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. METODY I TECHNIKI NABORU
 • Wstępna selekcja złożonych ofert;
 • Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne;
 • Selekcja końcowa – test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna;

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, o terminie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni telefonicznie oraz informacja podana zostanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wojcieszków.

Informacja o wyniku naboru podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wojcieszków.

Ogłoszenie o naborze – dyrektor GZEAS

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna – nabór na stanowisko Dyrektora GZEAS

logo

Gmina Wojcieszków

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Wojcieszków

Kontakt

Adres: ul. Kościelna 46 , Wojcieszków
Telefon: (0-25) 755 41 01 Telefon:(0-25) 7554101 E-mail: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
NIP: 8252080020
REGON: 711582530

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.00