Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Wiejska Sielanka"

Projekt "Wiejska Sielanka"
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Oszczepalinie Drugim

Projekt obejmuje miejscowości Oszczepalin Pierwszy i Drugi w gminie Wojcieszków liczące 707 mieszkańców w wieku aktywności zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 340 kobiet i 367 mężczyzn. W grupie tych osób mieści się młodzież w wieku 15-18 lat w tym 10 kobiet i 11 mężczyzn. Na podstawie zebrania wiejskiego z mieszkańcami w m-cu październiku 2009 r. na które przybyły głównie kobiety (23 "K" i 7 "M") omawiano główne problemy społeczne wsi zaobserwowano brak wspólnej więzi między poszczególnymi pokoleniami, słabą integrację społeczności lokalnej wynikającą z różnicy poglądów pokoleń, a także z licznych konfliktów sąsiedzkich z uwagi na zwartą zabudowę wsi. Starsze pokolenie narzekało na głośne zachowanie młodzieży w godzinach wieczornych. Młodsze pokolenie zwróciło uwagę na izolowanie się osób starszych od wspólnych działań na rzecz rozwoju miejscowości a także na problem patologii społecznej u dorosłych mieszkańców, w szczególności alkoholizm. Młode osoby obecne na spotkaniu narzekały również na brak alternatywy spędzania wolnego czasu w zamieszkałym regionie, co wpływa na słabą integrację społeczeństwa lokalnego i niską aktywność mieszkańców. Miejscem łączącym społeczność Oszczepalina Pierwszego i Drugiego jest budynek Szkoły Podstawowej w Oszczepalinie Drugim. Lokalizacja budynku jest wprost wymarzona do stworzenia miejsca, w którym mieszkańcy Oszczepalina Pierwszego i Drugiego będą mogli się spotykać i wspólnie bawić, realizować swoje potrzeby kulturalne, a także wspólnie rozwiązywać problemy. Dzięki realizacji projektu nastąpi integracja mieszkańców wsi Oszczepalin Pierwszy i Drugi, oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Młodzież zdobędzie nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia, osoby starsze zmobilizują się do wspólnych działań dla miejscowości. Projekt wpłynie na zmianę postaw życiowych mieszkańców wsi i będzie miał pozytywne skutki w ich codziennym życiu.
Na podstawie zdiagnozowanych problemów określone zostały cele projektu.
Główny cel:
zwiększenie integracji społecznej i reintegracji zawodowej 20 mieszkańców wsi Oszczepalin Pierwszy i Drugi w ciągu 6 miesięcy
Cele szczegółowe:
-umacnianie więzi między poszczególnymi pokoleniami wsi Oszczepalin Pierwszy i Drugi
-stworzenie warunków do nawiązania współpracy i porozumienia między sąsiadującymi ze sobą mieszkańcami
-pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi Oszczepalin Pierwszy i Drugi
-zwiększenie rozwoju kulturalnego społeczeństwa lokalnego
-przełamanie barier społecznych
-ograniczenie patologii społecznej
-podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem

Cele projektu są zgodne z następującymi dokumentami:
- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,w szczególności z 2 celem strategicznym "Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego", ponadto projekt przyczyni się do wspierania następujących zagadnień horyzontalnych: rozwój lokalny poprzez wzmocnienie spójności społecznej i zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej; zrównoważony rozwój i równość szans, w tym równość szans kobiet i mężczyzn,
- Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i Planem Działania dla Priorytetu VII WL na rok 2009-w szczególności z celem działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji-wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich,
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 a w szczególności z celem polityki spójności-poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
- Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 Cel 2.4: Wspieranie integracji społecznej i ograniczanie poziomu ubóstwa w regionie,
- Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2015,
- Strategią Rozwoju Gminy Wojcieszków. Priorytet 2.4 podniesienie poziomu wiedzy i wykształcenia oraz wzrost aktywności mieszkańców,
- Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych obszar IV Pomoc społeczna i polityka prorodzinne.

W ramach w/w działań będą przeprowadzone następujące zajęcia:
1. Warsztaty ludowe będą prowadzone przez instruktora w wymiarze 2 godz./tyg. przez 5 miesięcy (łącznie 42 godz.). Warsztaty będą prowadzone w grupie 20 osób. Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani podczas rekrutacji. Realizacja warsztatów wpłynie na integrację poszczególnych pokoleń wsi oraz przyczyni się do nawiązania porozumienia między sąsiadującymi ze sobą mieszkańcami poprzez wspólne ćwiczenia i zabawę. W ramach warsztatów zostaną przeprowadzone następujące zajęcia: nauka robienia kwiatów bibułkowych, wykonywanie stroików bożonarodzeniowych i dekorowanie bombek, nauka wykonywania wycinanek ludowych i pająków. Uczestnicy warsztatów w ramach nagrody za udział wyjadą na wizytę studyjną do Muzeum Ludowego w Krasnobrodzie. Do realizacji warsztatów zostaną zakupione potrzebne materiały. Dla uczestników warsztatów zostanie zapewniony poczęstunek w postaci napojów i słodyczy.
2. Warsztaty kulinarne będą prowadzone przez instruktora w wymiarze 2 godz./tyg. przez 5 miesięcy (łącznie 42 godz.).Warsztaty będą prowadzone w grupie 20 osób. Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani podczas rekrutacji. Realizacja warsztatów wpłynie na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi oraz umacnianie więzi między poszczególnymi pokoleniami. Starsze pokolenie przekaże młodemu pokoleniu przepisy kuchni tradycyjnej oraz doświadczenie w praktycznym sporządzaniu różnych potraw, a młodzi podzielą się ze starszymi bardziej nowoczesnymi technikami gotowania. Do realizacji tych zajęć niezbędna jest kuchnia, do której zostanie zakupiony zestaw meblowy, kuchnia z okapem, a także zestaw naczyń i sztućców. W ramach warsztatów uczestnicy będą realizować następujące działania: przygotowanie wypieków i tradycyjnych potraw na różne okazje. Do realizacji warsztatów będą zakupione produkty spożywcze niezbędne do wykonywania w/w działań.
3. Minikafejka internetowa będzie to miejsce spotkań otwartych, gdzie mieszkańcy wsi w tym młodzież będzie mogła skorzystać z Internetu (2 godz. tyg. popołudniami).Dla bezpiecznego korzystania z kafejki zostanie napisany regulamin, monitorować i pomocą służyć będzie koordynator. Na spotkaniu z mieszkańcami okazało się, że w wielu domach brak Internetu stanowi barierę dla młodzieży i osób starszych. Młodsze pokolenie na spotkaniach otwartych będzie uczyło starszych obsługi komputera, wyszukiwania danych, zapisywania, obsługi poczty, nastąpi wzrost umiejętności zawodowych. Zostanie zakupiony laptop, który zostanie podłączony do Internetu, biurko krzesło. W szkole jest podłączona linia telefoniczna a opłatę abonamentową za stałe łącze w okresie trwania projektu jak i po jego zakończeniu mieszkańcy będą pokrywać ze środków własnych.
4. Andrzejki to jednodniowa impreza integracyjna, która odbędzie się w listopadzie 2010r. Na andrzejki zostaną zaproszeni oprócz uczestników projektu-mieszkańcy wsi co wpłynie na integrację poszczególnych pokoleń wsi oraz przyczyni się do nawiązania porozumienia między sąsiadującymi ze sobą mieszkańcami. Ponadto na andrzejkach będą organizowane konkursy, gry i zabawy integracyjne, dyskoteka. Dla uczestników konkursów zostaną zakupione nagrody w postaci: upominków ze szkła i porcelany, obrazów, książek, kosmetyków. Dla uczestników zabawy andrzejkowej zostanie zapewniony poczęstunek w postaci: ciast, deserów, słodyczy, napojów, soków i przekąsek-kanapek.
5. Festyn integracyjny to jednodniowa impreza integracyjna (rodzinna), która odbędzie się w październiku 2010 r. na dobry początek i działanie całego projektu. Na festyn zostaną zaproszeni mieszkańcy wsi, oraz goście (m.in. Wójt Gminy, Sekretarz, osoby współrealizujące projekt, trenerzy) co wpłynie na poprawę relacji między całym społeczeństwem. Na przedmiotowej imprezie uczestnicy warsztatów kulinarnych i ludowych dokonają pokazów swoich umiejętności. Na festynie zostanie rozegrany mecz piłki nożnej na boisku szkolnym pomiędzy młodszym a starszym pokoleniem wsi, zostaną w tym celu zakupione siatki na bramki i piłka nożna. Ponadto na pikniku będą zorganizowane następujące zabawy: wspólne grilowanie, wspólne śpiewanie przyśpiewek ludowych, gry i zabawy ruchowe, konkursy, dyskoteka, które mają na celu przełamanie barier społecznych i umacnianie więzi mieszkańców wsi.
Dla projektu spełniony jest wymóg społecznej identyfikacji i akceptacji oraz społecznej partycypacji. Wybór działań do projektu został opracowany na podstawie jednego spotkania z mieszkańcami wsi, na którym omawiano kwestię potrzeby społeczności lokalnej.

Rezultatami twardymi projektu będzie:
1. Objęcie 20 mieszkańców wsi Oszczepalin warsztatami kulinarnymi i ludowymi (15 "K" i 5 "M")
2. Objęcie min. 40 mieszkańców wsi Oszczepalin (spotkania otwarte) nauką obsługi komputera
3. Zorganizowanie dwóch imprez integracyjnych-Andrzejki (80osób) i Festynu Integracyjnego (100 osób) - spotkania otwarte
Potwierdzeniem zakończenia udziału w projekcie będzie stosowny certyfikat (15 "K" i 5 "M")
Rezultatami miękkimi projektu będzie:
1. Przełamanie niechęci do współpracy i nabycie umiejętności budowania wspólnych więzi(15 "K" i 5 "M")
2. Nabycie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi (15 "K" i 5 "M")
3. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych w kontakcie ze współmieszkańcami (15 "K" i 5 "M")
4. Zwiększenie motywacji do aktywnego uczestniczenia w rozwoju lokalnym wsi Oszczepalin (15 "K" i 5 "M")
5. Wzrost samooceny, wiara we własne możliwości (15 "K" i 5 "M")
6. Wzrost reintegracji zawodowej poprzez naukę obsługi komputera (min. 40 os.)

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!