Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Plac zabaw w Oszczepalinie Drugim
Dofinansowanie
Wydarzenie "Bądźmy dumni z naszych korzeni"
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Informacje - Ogłoszenia
- Konsultacje społeczne w sołectwach Ciężkie i Ciężkie I dotyczące połączenia sołectw Ciężkie i Ciężkie I w jedno sołectwo o nazwie Ciężkie

- Rozporządzenie porządkowe nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

- Rozporządzenie nr 44 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2018 r. uchylające rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów radzyńskiego i łukowskiego

- Rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów radzyńskiego i łukowskiego

- II nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

- Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

- Ogłoszenie o godzinach pracy Urzędu Gminy Wojcieszków w dniu 30 marca 2018 r. (.pdf)

- Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

- Rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików.

- Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

- Informacja o trzecim naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

- Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

- Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

- Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" zaprasza organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz osoby zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

- Nabór wniosków do projektu EKODOM ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

- Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

- Szkolenie LGD: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

- Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

- Informacja o prowadzonych pracach obserwacyjno pomiarowych w ramach monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych

- Apel Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń

- Afrykański pomór świń - informacje

- Ogłoszenie Wójta Gminy Wojcieszków o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.

- "Trampolina sukcesu - progam aktywizacji zawodowej osób młodych"

- Ogłoszenie Wójta Gminy Wojcieszków o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.

- Ankietyzacja on-line grup defaworyzowanych w zakresie wyboru środków przekazu zawartych w planie komunikacji

- Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku

- Informacja Lokalnej Grupy Działania "Masz pomysł, wypełnij kartę projektu"

- Informacja Lokalnej Grupy Działania - Spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta

- Informacja Lokalnej Grupy Działania - Następny krok budowy LSR na lata 2015-2021

- Ogłoszenie Wójta Gminy Wojcieszków o terminie przyjmowania oświadczeń dotyczących szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską suszy

- Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

- Ogłoszenie o kontrolach nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!