Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Bądź kowalem swojego losu"

Projekt "Bądź kowalem swojego losu"
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest przez Gminę Wojcieszków

Na terenach wiejskich widoczny jest problem bezrobocia i związanego z tym ubóstwa i patologii. Gmina Wojcieszków to teren typowo wiejski gdzie poziom tych zjawisk jest wysoki. Na terenie Gminy na koniec 2008 roku zamieszkiwało 7218 osoby w tym kobiet 3562 z czego bezrobotnych było 250 osób w tym kobiet 132 (wg. danych PUP Łuków). Według danych zebranych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie za rok 2008 ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo wynosiła 69 rodzin, natomiast liczba osób w tych rodzinach to 306 osoby w tym 2/3 stanowią kobiety i 1/3 mężczyzn. Występujące negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze mają szczególnie ujemny wpływ na młodzież, powstaje grupa tzw. trudnej młodzieży. Młodzież ta ma małe szanse zaistnienia i spełnienia się w życiu społeczno-zawodowym. Z przeprowadzonej analizy zawartej w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (uchwała Nr XIX/88/08 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 13 listopada 2008r.) wynika, że grupa ta potrzebuje propozycji z zakresu doradztwa zawodowego i świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Złożoność i specyfika problemów tej grupy wiekowej powoduje, że jest ona zagrożona wykluczeniem społecznym, co w konsekwencji nie tylko utrudnia młodzieży start w dorosłe życie, ale często wręcz uniemożliwia znalezienie zatrudnienia i w związku z tym godne życie. Wsparcie władz samorządowych w tym zakresie (świetlice, punkty informacyjne, Powiatowy Urząd Pracy) jest niewystarczające i skierowane do osób po 18 roku życia, wpisanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Widoczny jest brak instrumentu skierowanego do młodzieży będącej w ostatnich klasach szkół gimnazjalnych i stojących przed dylematem wyboru dalszej drogi życiowej. Grupa ta pozostawiona bez wsparcia jest narażona na wchodzenie w konflikt z prawem oraz podatna na spożywanie alkoholu czy narkotyków. W rezultacie młodzież w tym wieku nie potrafi odnaleźć się w złożonej rzeczywistości życia codziennego, przestaje się uczyć, brakuje jej sił i motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Powyżej opisane problemy nasuwają konieczność aktywnej integracji tej grupy młodzieży tak, by nie była wykluczona i miała szansę na skuteczne zaistnienie w życiu społecznym. Na terenie naszej Gminy występują przypadki niedopełnienia obowiązku szkolnego kiedy to uczeń z różnych przyczyn kończy swoją edukację na Gimnazjum co jest niezgodne z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. art. 15 który stanowi, że nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Jedynie wysokospecjalistyczne i intensywne działania aktywizujące i integrujące młodzież trudną z młodzieżą w wieku 15 lat dają gwarancję zwiększenia ich dojrzałości społecznej oraz przyszłego znalezienia się na rynku pracy. Brak działań wobec tej grupy młodzieży może skutkować pogłębianiem się wykluczenia społecznego aż do trwałych zachowań z obszaru patologii społecznej jak przestępczość nieletnich.
Proces aktywizacji społeczności lokalnej na terenie naszej gminy rozpoczął się w roku 2007, gdy pojawił się Program Integracji Społecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W roku 2008 na mocy uchwały Nr XI/43/07 Rady Gminy z dnia 26 października 2007r. Gmina Wojcieszków przystąpiła do Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOśCI i w ramach tej Grupy współpracuje z gminami powiatu łukowskiego m.in. uzyskując wsparcie finansowe z działania osi Leader. Realizacja projektu jak i m.in. współpraca naszej gminy w ramach LGD prowadzi do zrównoważonego rozwoju terenu gminy zarówno pod względem infrastrukturalnym jak i rozwoju kapitału ludzkiego z poszanowaniem polityk horyzontalnych.
Dzięki realizacji projektu nastąpi integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, młodzież zdobędzie nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Projekt wpłynie na zmianę postaw życiowych młodzieży i będzie miał pozytywne skutki w dorosłym życiu zawodowym i społecznym tych osób.
Na podstawie zdiagnozowanych problemów określone zostały cele projektu.
GŁÓWNY CEL: aktywna integracja oraz pobudzenie aktywności społecznej 10 osób w wieku gimnazjalnym zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wojcieszków w okresie od lipca do grudnia 2010r.
Cele szczegółowe:
1. Wzrost aktywności społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego z ukierunkowaniem na reintegrację społeczną (motywowanie do podjęcia nauki, wolontariat, indywidualne doradztwo psychologiczne, zawodowe)
2. Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem (szkolenie grafiki komputerowej, projektowanie stron www).
3. Integracja i kształtowanie pozytywnych postaw oraz kreatywnego myślenia.
Projekt wpisuje się w cele szczegółowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 "Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego", jest zgodny z Planem Działania dla Prorytetu VII na rok 2009, ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 Cel 2.4: Wspieranie integracji społecznej i ograniczanie poziomu ubóstwa w regionie, ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2015, z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych cel nr 2. Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi UE tj. polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Projekt przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze względu na wspieranie edukacji i wykorzystanie technologii ICT.
Grupą docelową projektu będzie młodzież klasy III gimnazjum w wieku 15 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym w 100% pochodząca z terenów wiejskich po przeprowadzonej rekrutacji w liczbie 10 osób. Grupa jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i Wytycznymi dla Beneficjentów Działania 7.3, które to jako uprawnione grupy docelowe wskazują młodzież w wieku 15-25 lat zagrożone wykluczeniem społecznym. Szczególnymi barierami, na które napotyka młody człowiek zagrożony wykluczeniem społecznym są: patologiczna i niewydolna wychowawczo rodzina, brak możliwości finansowych na poszerzoną edukację, negatywne postrzeganie danej osoby przez środowisko zewnętrzne (w tym szkolne), brak umiejętności pozytywnego funkcjonowania w grupie społecznej jaką jest np. klasa szkolna, ograniczone możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia wychowawczego i psychologicznego. Konsekwencją w.w. trudności są nasilające się trudności w uczeniu się i niepowodzenia szkolne, wagarowanie, zaburzenia zachowania w relacjach z członkami społeczności szkolnej i rodziną, brak świadomości własnego potencjału osobistego i bezpośrednie zagrożenie uzależnieniami. Odpowiednie działania dopasowane do potrzeb uczestników/czek zabezpieczą młodzież przed wykluczeniem społecznym. Uzasadnienie doboru grupy stanowi trudna sytuacja młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych i zagrożonych zjawiskiem patologii społecznych. Adresatami projektu jest młodzież borykająca się z brakiem pozytywnych wzorców, alienacją społeczną, brakami materialnymi, niemożnością zdobycia bądź uzupełnienia wykształcenia, poczuciem wstydu za rodziców, poczuciem winy, osamotnieniem i bezradnością wobec problemów. Z arkuszy organizacyjnych złożonych przez Gimnazjum w Wojcieszkowie na rok szkolny 2009/2010 wynika, że będą cztery oddziały klas III po około 23 osoby w jednym oddziale natomiast naszym projektem zostanie objętych 15 uczniów kl. III gimnazjum z terenu Gminy Wojcieszków. Projekt zakłada równość szans do udziału w projekcie ze względu na płeć. Odbiorcami mogą być zarówno mężczyźni jak i kobiety na zasadzie równych szans. Podstawowym problemem grupy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będącej w wieku 15 lat jest brak motywacji oraz brak wiary we własne siły i umiejętności. Ponadto dość dużym problemem jest nieumiejętność właściwego wykorzystania Internetu. Zainteresowana realizacją projektu będzie także społeczność lokalna ponieważ poprzez realizację celów oraz aktywne zaistnienie "trudnej" młodzieży na lokalnym rynku pracy spowoduje zmniejszenie patologii społecznych (alkoholizm, narkomania czy wchodzenia w konflikt z prawem). Uczestnicy/czki projektu zostaną wyłonieni spośród młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które podlegają pomocy GOPS w Wojcieszkowie. Rekrutacja odbędzie się za pośrednictwem pracowników socjalnych, którzy najlepiej znają środowisko lokalne i podczas pracy w terenie będą informowali o ofercie Projektu. Ponadto zostaną wywieszone ogłoszenia na tablicach informacyjnych na terenie gminy oraz na tablicy w Urzędzie Gminy, Gimnazjum oraz przez ogłoszenia parafialne. Zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne celem przedstawienia Projektu. Następnie zostanie powołana komisja rekrutacyjna, która wyłoni uczestników. Przewiduje się stworzenie listy rezerwowej, która będzie aktualizowana w trakcie realizacji Projektu. Po zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie młodzież złoży deklarację uczestnictwa w Projekcie. Rekrutacja na wyjazd integracyjny, którego uczestnikami będą również uczniowie nie zagrożeni wykluczeniem społecznym, odbędzie się na podstawie konsultacji z wychowawcami klas.
Wsparcie szkoleniowe Działania będą prowadzone w budynku Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie w okresie VII-XII 2010r. natomiast godziny zajęć będą dostosowane do czasu zajęć lekcyjnych uczniów tak, aby z nimi nie kolidowały. Wsparcie będzie polegało na prowadzeniu poradnictwa psychospołecznego, psychologicznego i zawodowego. W ramach w/w działań będą przeprowadzone następujące zajęcia z młodzieżą:
Indywidualne konsultacje psychologiczne (4 spotkania 1 godzinne łącznie 4 godziny/os)
Indywidualne spotkania z psychologiem - przeprowadzenie wstępnego wywiadu w celu diagnozy aktualnej sytuacji życiowej i osobistej, wyodrębnienia podstawowych problemów.
Warsztaty wolontariatu (18 godzin/gr.)
Warsztaty zapewnią podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności młodych ludzi, aby mogli aktywniej i bardziej samodzielnie działać na rzecz innych. Wskażą na korzyści płynące z pracy woluntarystycznej, wzbudzenie motywacji do działalności na rzecz środowiska lokalnego, promowanie wolontariatu, uświadomienie czym jest wolontariat i jak funkcjonuje on w Polsce.
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym (2 spotkania 1 godzinne łącznie 2 godziny/os)
Doradztwo zdiagnozuje sytuację zawodową i potencjał zawodowy uczestników/czek proj., oraz zostaną opracowane indywidualne ścieżkki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika/czki proj.
Szkolenie zawodowe
Grafika komputerowa i projektowanie stron www (80 godzin/gr.)
Wyjazd integracyjny
Wyjazd poza teren zamieszkania uczestników/czek projektu (łącznie 10 osób) sprawi, że młodzież zostanie oderwana od środowiska w którym funkcjonuje, nastąpi integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem z młodzieżą nieposiadającą cech dysfunkcyjnych społecznie. Uczestnicy/czki skupią swoje myśli i uwagę na integracji, pozytywnym i kreatywnym myśleniu, uwierzą we własne siły, zwiększy się ich samoocena. Ponadto młodzież zdobędzie nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia, wykształtują umiejętności współżycia w grupie, nabiorą nowych właściwych wzorców. W wyjeździe integracyjnym wezmą udział wszyscy uczestnicy projektu zagrożeni wykluczeniem. Jest to liczba 10 osób oraz 2 opiekunów i kierowca.
Wizyta studyjna w Centrum Wolontariatu w Lublinie
Konferencja podsumowująca
Konferencja podsumowująca realizację projektu zorganizowana na terenie Gminy z udziałem zaproszonych gości. Celem konferencji będzie podsumowanie realizacji projektu "Bądź kowalem swojego losu" oraz prezentacja osiągniętych rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla uczestników szkoleń. Zostanie zorganizowana wystawa zdjęć z miejsc pobytu uczniów oraz nastąpi prezentacja dobrych praktyk. Wręczone zostaną certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!