Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Integracja Pokoleniowa"

Projekt "Integracja Pokoleniowa"
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świderkach

Projekt obejmuje jedną miejscowość w gminie Wojcieszków - Świderki liczącą 552 mieszkańców w wieku aktywności zawodowej w tym 265"K" i 287"M". W grupie tych osób mieści się młodzież w wieku 15-18 lat w tym 124 "K" i 141 "M". Na podstawie zebrania wiejskiego z mieszkańcami przedmiotowej miejscowości na które przybyły głównie kobiety (23 "K" i 7 "M") omawiano główne problemy społeczne wsi zaobserwowano brak wspólnej więzi między poszczególnymi pokoleniami, słabą integrację społeczności lokalnej wynikającą z różnicy poglądów pokoleń, a także z licznych konfliktów sąsiedzkich z uwagi na zwartą zabudowę wsi. Starsze pokolenie narzekało na głośne zachowanie młodzieży w godzinach wieczornych. Młodsze pokolenie zwróciło uwagę na izolowanie się osób starszych od wspólnych działań na rzecz rozwoju miejscowości a także na problem patologii społecznej u dorosłych mieszkańców, w szczególności alkoholizm. Młode osoby obecne na spotkaniu narzekały również na brak alternatywy spędzania wolnego czasu w zamieszkałym regionie, co wpływa na słabą integrację społeczeństwa lokalnego i niską aktywność mieszkańców. Miejscem łączącym społeczność Świderki jest budynek Remizy Strażackiej w Świderkach. Lokalizacja budynku jest wprost wymarzona do stworzenia miejsca, w którym mieszkańcy Świderki będą mogli się spotykać i wspólnie bawić, realizować swoje potrzeby kulturalne, a także wspólnie rozwiązywać problemy. Dzięki realizacji projektu nastąpi integracja mieszkańców wsi Świderki, oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Młodzież zdobędzie nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia, natomiast osoby starsze zmobilizują się do wspólnych działań na rzecz rozwoju miejscowości. Projekt wpłynie na zmianę postaw życiowych mieszkańców wsi i będzie miał pozytywne skutki w ich codziennym życiu.

Na podstawie zdiagnozowanych problemów określone zostały cele projektu.
Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji społecznej i reintegracji zawodowej 20 mieszkańców wsi Świderki w ciągu 6 miesięcy.
Cele szczegółowe: projektu to:
- umacnianie więzi między poszczególnymi pokoleniami wsi Świderki
- stworzenie warunków do nawiązania współpracy i porozumienia między sąsiadującymi ze sobą mieszkańcami
- pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi Świderki
- zwiększenie rozwoju kulturalnego społeczeństwa lokalnego
- przełamanie barier społecznych
- ograniczenie patologii społecznej
- podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem

Cele projektu są zgodne z następującymi dokumentami:
- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,w szczególności z 2 celem strategicznym "Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego", ponadto projekt przyczyni się do wspierania następujących zagadnień horyzontalnych: rozwój lokalny poprzez wzmocnienie spójności społecznej i zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej; zrównoważony rozwój i równość szans, w tym równość szans kobiet i mężczyzn,
- Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i Planem Działania dla Priorytetu VII WL na rok 2009-w szczególności z celem działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji-wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich,
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 a w szczególności z celem polityki spójności-poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
- Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 Cel 2.4: Wspieranie integracji społecznej i ograniczanie poziomu ubóstwa w regionie,
- Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2015,
- Strategią Rozwoju Gminy Wojcieszków. Priorytet 2.4 podniesienie poziomu wiedzy i wykształcenia oraz wzrost aktywności mieszkańców,
- Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych obszar IV Pomoc społeczna i polityka prorodzinna.

Wsparciem zostanie objętych 20 mieszkańców zarówno kobiet jak i mężczyzn wsi Świderki w wieku aktywności zawodowej a w szczególności:
- młodzież (15-18lat) która jak wynika z obserwacji na odbytym spotkaniu wyraża chęć do integracji ze starszym pokoleniem i widzi potrzebę rozwoju wsi Świderki (2 "K", 1 "M")
- dorośli, którzy jak wynika z obserwacji na odbytym spotkaniu izolują się od współpracy z młodszym pokoleniem i nie widzą potrzeby dalszego rozwoju zamieszkałej miejscowości; ponadto niektóre osoby żyją w długoletnich konfliktach sąsiedzkich (13 "K", 4 "M")

W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące rodzaje zadań:
Realizacja warsztatów ludowych. W ramach warsztatów zostaną przeprowadzone następujące zajęcia: nauka robienia kwiatów bibułkowych, wykonywanie stroików bożonarodzeniowych i dekorowanie bombek, nauka wykonywania wycinanek ludowych i pająków. Uczestnicy warsztatów w ramach nagrody za udział wyjadą na wizytę studyjną do Muzeum Ludowego w Krasnobrodzie.
Realizacja warsztatów kulinarnych. W ramach warsztatów uczestnicy będą realizować następujące działania: przygotowanie wypieków na różne okazje, wykonywanie tradycyjnych potraw - pierogów, klusek, placków, poznanie techniki nakrywania stołów na uroczyste okazje z zastosowaniem tradycji ludowych, poznanie zasad savoir-vivre przy stole, wykonywanie tradycyjnych potraw świątecznych wraz z rozmowami na temat świątecznych tradycji, przygotowywanie sałatek na 100 sposobów, przygotowywanie deserów na Dzień Matki, przygotowywanie potraw z grila z wyobraźnią. Do realizacji warsztatów będą zakupione produkty spożywcze niezbędne do wykonywania w/w działań.
Minikafejka internetowa - będzie to miejsce spotkań otwartych, gdzie mieszkańcy wsi w tym młodzież będzie mogła skorzystać z Internetu w celu wyszukania ważnych informacji, oraz materiałów potrzebnych do zajęć szkolnych. Na zorganizowanym spotkaniu z mieszkańcami wsi okazało się, że w wielu domach brak Internetu stanowi dużą barierę dla młodzieży i osób starszych. Młodsze pokolenie na spotkaniach otwartych będzie uczyło starszych obsługi komputera, wyszukiwania danych, zapisywania, obsługi poczty, nastąpi wzrost umiejętności zawodowych.
Realizacja Andrzejek - to jednodniowa impreza integracyjna, która odbędzie się w listopadzie 2010r. Na andrzejki zostaną zaproszeni oprócz uczestników projektu - mieszkańcy wsi Świderki co wpłynie na integrację poszczególnych pokoleń wsi oraz przyczyni się do nawiązania porozumienia między sąsiadującymi ze sobą mieszkańcami. Ponadto na andrzejkach będą organizowane konkursy, gry i zabawy integracyjne, dyskoteka.
Realizacja festynu integracyjnego - to jednodniowa impreza integracyjna(rodzinna), która odbędzie się w sierpniu 2010 r. na dobry początek i działanie całego projektu. Na festyn zostaną zaproszeni mieszkańcy wsi Świderki, oraz goście. Na przedmiotowej imprezie uczestnicy warsztatów kulinarnych i ludowych dokonają pokazów swoich umiejętności. Na festynie zostanie rozegrany mecz piłki nożnej na boisku szkolnym pomiędzy młodszym a starszym pokoleniem wsi Świderki. Ponadto na pikniku będą zorganizowane następujące zabawy: wspólne grillowanie, wspólne śpiewanie przyśpiewek ludowych, gry i zabawy ruchowe, konkursy, dyskoteka, które mają na celu przełamywanie barier społecznych i umacnianie więzi mieszkańców Świderki. Dla wszystkich biorących udział w festynie uczestnicy warsztatu kulinarnego przygotują poczęstunek.
Rezultatami twardymi projektu będzie:
1.Objęcie 20 mieszkańców wsi Świderki warsztatami kulinarnymi i ludowymi(15"K"i 5"M")
2.Objęcie min. 40 mieszkańców wsi Świderki(spotkania otwarte)nauką obsługi komputera
3.Zorganizowanie dwóch imprez integracyjnych-Andrzejki(80osób) i Festynu Integracyjnego(100 osób)-spotkania otwarte
Rezultatami miękkimi projektu będzie:
1.Przełamanie niechęci do współpracy i nabycie umiejętności budowania wspólnych więzi(15"K"i5"M")
2.Nabycie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi(15"K"i5"M")
3.Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych w kontakcie ze współmieszkańcami(15"K"i5"M")
4.Zwiększenie motywacji do aktywnego uczestniczenia w rozwoju lokalnym wsi Świderki(15"K"i5"M")
5.Wzrost samooceny, wiara we własne możliwości(15"K"i5"M")
6.Wzrost reintegracji zawodowej poprzez naukę obsługi komputera(min.40os.)

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!