O projekcie:
Opis projektu
Cel projektu
Harmonogram realizacji
Realizatorzy projektu
Kontakt


Opis projektu

Projekt o nazwie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojcieszków" ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie gminy Wojcieszków.
Z końcem 2010 roku rozpoczęto realizację działań przewidzianych w projekcie. Pieniądze z projektu starczyć mają na zapewnienie 30 gospodarstwom domowym z terenu gminy Wojcieszków podłączenia do Internetu. Gmina Wojcieszków sfinansować może: zakup laptopów z niezbędnym oprogramowaniem, dostęp do Internetu, szkolenia dziecka i rodzica z obsługi sprzętu i korzystania z sieci, serwisowanie komputera i jego ewentualne późniejsze unowocześnienie. Cały sprzęt jest jedynie udostępniany osobom, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie. Formalnie pozostaje własnością realizatorów projektu tj. gminy i fundacji. Chcąc dać szansę zdolnym dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej przewidziano że w naszym projekcie wezmą udział:
- Dzieci i młodzież, którzy spełniają kryteria uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego tj. dochód w rodzinie na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 351 zł netto (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135 poz. 950).
- Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych tj. dochód w rodzinie na osobę nie przekracza miesięcznie 504 zł (zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych) tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 139 poz. 992 z późn. zm., gdzie są dzieci i uczniowie, w tym niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
Dodatkowo Uczestnicy Projektu muszą spełniać następujące warunki:
- Posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wojcieszków.
- Nie posiadają komputera i dostępu do Internetu.
- Zobowiążą się do stosowania zasad określonych w Regulaminie Projektu.
Projekt będzie się opierał na realizacji działań:
Dział.1. Przygotowanie realizacji projektu.
- Przygotowanie biura projektu
- Przygotowanie analiz dotyczących realizacji projektu
- Wybór zespołu projektowego
- Przygotowanie regulaminu realizacji projektu
- Przygotowanie umów z podwykonawcami
Dział.2. Rekrutacja i szkolenia ostatecznych odbiorców projektu oraz dostarczenie i instalacja sprzętu teleinformatycznego.
- Wybór usługodawców i zakupy przeprowadzone zgodnie z PZP
- Podpisanie umów z podwykonawcami
- Prowadzenie działań promocyjnych
- Rekrutacja uczestników projektu
- Podpisanie umów z ostatecznymi odbiorcami projektu
- Szkolenia prowadzone będą w dotąd niespotykany sposób ponieważ realizowane będą dla dwóch grup docelowych - uczniów i ich opiekunów, niektóre zajęcia będą wspólne i będą dotyczyły aspektów obsługi komputera i Internetu:
* Zalecenia eksploatacyjne w pracy z komputerami
* Podstawy obsługi komputera i Internetu
* Wykorzystanie zasobów edukacyjnych z internetowych portali edukacyjnych
* Zasady BHP w pracy z komputerem
* Bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci Internet
* Możliwości szkoleń na odległość
- Przekazanie komputerów
Dział.3. Funkcjonowanie i nadzór nad realizacją celów projektu.
- Prowadzenie biura projektu
- Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu oraz nad zapewnieniem ciągłości projektu
- Prowadzenie monitoringu beneficjentów ostatecznych
- Zapewnienie serwisu komputerowego
Dział.4. Ewaluacja projektu i działania mające na celu zapewnie jego trwałości.
- Przygotowanie raportu z ewaluacji projektu
- Modernizacja sprzętu i aktualizacja oprogramowania przekazanego beneficjentom ostatecznym
- Przygotowanie raportu końcowego
- Rozlicznie projektu