O projekcie:
Opis projektu
Cel projektu
Harmonogram realizacji
Realizatorzy projektu
Kontakt


Cel projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności zamieszkałych na terenie gminy Wojcieszków.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizacje przez wnioskodawcę celów szczegółowych na poziomie produktu polegających na:
1. Dostarczeniu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla 30 BO,
2. Modernizacji sprzętu komputerowego dla 30 BO,
3. Dofinansowaniu dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych,
4. Przeprowadzeniu szkoleń dla BO - 2,
5. Organizacji spotkań informacyjnych, promujących projekt - 3,
6. Stworzenia partnerstwa JST-NGO - 1.
Celami szczegółowymi projektu na poziomie rezultatu są:
1. Gospodarstwa domowe podłączone do szerokopasmowego Internetu,
2. Przeszkolenie 60 osób (BO+opiekun) w ramach projektu z obsługi komputera i wykorzystania Internetu,
3. Wykorzystanie komputera jako narzędzia do nauki - 30 osób (BO),
4. Liczba osób korzystających z usług on-line - 60 osób (BO+opiekun),
5. Wydrukowanie ulotek informacyjnych - 1500,
6. Utrzymanie utworzonych połączeń Internetowych przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu dla 30 BO.
Cele jakościowe projektu to:
1. Podniesienie ocen wśród BO objętych projektem,
2. Wsparcie równoprawnego uczestnictwa BO w życiu publicznym i kulturalnym,
3. Rozwój i promocja korzyści płynących z korzystania z Internetu wśród BO,
4. Zwiększenie dostępności dóbr i usług dla osób o najniższych dochodach.