Język:        
Samorząd Gminy
O nas
Historia
Przyroda
Koła Łowieckie
Sport i rekreacja
Towarzystwo Przyjaciół
Turystyka i zabytki
Obrona cywilna
Kontakt
GOPS
Informacje
Ogłoszenia
Ostrzeżenia meteo
Progr. usuwania azbestu
Obwieszczenia
Nocna opieka zdrowotna
Gospodarka odpadami
Aktualności
Harmonogram zbiórek
Informacje
Dokumenty
Poziomy recyklingu
Zbiorniki bezodpływowe
Pożytek publiczny
Konsultacje
Konkurs
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Informacje ogólne
Realizowane projekty
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Wojcieszków
O projekcie
Projekt Energetyczni kreatorzy zmian
Podsumowanie projektu
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Dofinansowanie
Piknik rodzinny - 01.09.2013 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Burcu
Dofinansowanie
Plac zabaw w Wojcieszkowie
Dofinansowanie
Plac zabaw w Burcu
Dofinansowanie
Szlak rowerowy na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Mapa szlaku
Opis szlaku
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wojcieszków
Dofinansowanie
Jarmark tradycji i kultury 29.06.2014 r.
Dofinansowanie
Świetlica wiejska w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Plac zabaw w Woli Burzeckiej
Dofinansowanie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Wola Burzecka
Dofinansowanie
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt AKTYWNY, TWÓRCZY, BEZPIECZNY

Projekt AKTYWNY TWÓRCZY BEZPIECZNY
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest przez Gminę Wojcieszków w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Wojcieszków

Projekt jest przedsięwzięciem, które jest innowacyjną formą aktywizacji młodzieży w wieku aktywności zawodowej 15+ w miejscowości Wojcieszków. Gmina Wojcieszków jest gminą wiejską, położoną w północnej części województwa lubelskiego, na terenie powiatu łukowskiego. Jest to gmina typowo rolnicza, zamieszkała przez rodziny dysfunkcyjne, Dzieci w tych rodzinach są zagrożone euro sieroctwem lub już dotknięte co jest jedyną z głównych przyczyn narażenia na wykluczenie społeczne dotyczy to zarówno dziewcząt i chłopców 15+. Oddolność inicjatywy wynika z konsultacji społecznych w trakcie prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wojcieszków oraz warsztatów, które odbywały się w dniach 2.06.2008 r. i 28.08.2009 r. z udziałem mieszkańców miejscowości Wojcieszków, Policji, Parafii i GOPSu, przedstawicieli szkół, na których ujawniła się konieczność właściwego zagospodarowania wolnego czasu dla dziewcząt i chłopców w wieku 15+ w miejscowości Wojcieszków. Niewłaściwe zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży w miejscowości Wojcieszków powodujące ich wykluczenie społeczne. W wyniku przeprowadzonych badań (ankiet) do GSRPS wśród mieszkańców miejscowości Wojcieszków jak również danych uzyskanych z Policji i GOPSu młodzież 15+ w miejscowości Wojcieszków ma nieodpowiednio i w ogóle zagospodarowany czas wolny, co powoduje rozwój patologii, nabycie złych wzorców zachowań oraz wykluczenie społeczne. W diagnozie GSRPS na str 48 stwierdzono, że 50% chłopców i 30% dziewcząt nie ma dostępu do zorganizowanych form aktywności. Z zestawień interwencji policyjnych na lata 2006-2008 wynika, że wzrosła liczba interwencji w rodzinach, które dotknięte są eurosieroctwem z 60 na 90 rocznie z czego większość jest z udziałem chłopców.
Na podstawie zdiagnozowanych problemów określone zostały cele projektu.
CELEM GŁÓWNYM jest zagospodarowanie wolnego czasu chłopców i dziewcząt w wieku 15+ zagrożonych lub dotkniętych euro sieroctwem w miejscowości Wojcieszków, przeciwdziałające ich wykluczeniu społecznemu.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.Zwiekszenie dostępu młodzieży do zorganizowanych form aktywności społecznych.
2.Zorganizowanie zajęć umożliwiających im nabycie kompetencji społecznych.
3.Upowszechnienie pozytywnych wzorców zachowań oraz postaw.
Cele, które stawiamy sobie w naszym projekcie zgodne są z POKL, z jego celem strategicznym nr 2. Jest również zgodny z celem działania 7.3. poprzez to, że będzie wspierał rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i społeczności lokalnych na terenach wiejskich. Projekt spełnia założenia planu działania na rok 2009 dla priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" oraz wymogami dokumentacji konkursowej. Projekt wpisuje się w Lokalną i Regionalną Politykę Społeczną i założenia rozwoju dla gminy co wyraża się ze zgodnością z GSRPS na lata 2007-2013 z celem strategicznym nr 2 i nr 4 oraz Strategią polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013.

Zadania realizowane w projekcie są adekwatne do jego celu.
Zadanie "Wyzwól swoją energię" - kurs samoobrony
Zadanie to wzbudzi zainteresowania, zagospodaruje czas wolny, będzie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu jak również uświadomi im skutki niewłaściwego użycia siły. Celem szkolenia jest nauczenie przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia, ich unikania, przytomności umysłu i działania w stresie. Sztuka nauczy kursantów w jaki sposób kształtować pewność siebie i zachować przytomność umysłu w stanach zagrożenia. Treningi przewidziano w formie 21 spotkań po 2 godz. tyg. Treningi odbywać się będą w Zespole Szkół w Wojcieszkowie. Będą odbywać się od czerwca do października.
Zadanie "Warsztaty edukacyjna-sportowe" - rajd rowerowy, kurs tańca nowoczesnego
Celem rajdu rowerowego jest promowanie zdrowego trybu życia. Dziewczęta i chłopcy zwiedzając poszczególne miejsca zapoznają się z kulturą i historią danego regionu. Jazda rowerem poprawi młodzieży kondycję jak również pozwoli zapoznać się z umiejętnym stosowaniem przepisów ruchu drogowego. Rajd rowerowy przewidziano w m-cu lipcu na 2 dni. Zajęcia z tańca nowoczesnego to rozrywka i edukacja przenosząca ogromną zmianę dla psychiki i sylwetki, kształtuje poprawny ruch i postawę. Podczas kursu dziewczęta i chłopcy nawiążą nowe znajomości, pozwoli rozwinąć pasje, zapoznać się z rodzajami tańca. Kurs tańca będzie się odbywać od czerwca do października w placówce szkolnej.
Zadanie "Nie taki policjant straszny jak go malują" - pogadanka edukacyjna
Calem pogadanki jest zapoznanie się z pracą policji, uświadomienie i upowszechnienie pozytywnych wzorców zachowań, zapoznanie z obowiązującymi przepisami oraz grożącą sankcją karną za ich nieprzestrzeganie. Odbędzie się 8 spotkań po 2 godz. dyd. w miesiącach czerwiec - październik.
Zadanie "Z savoir-vivrem na co dzień" - kurs kształtujący kompetencje społeczne
Celem kursu jest nabycie umiejętności odnalezienia się w każdej sytuacji, kulturalnego zachowania się przy stole i w urzędzie, pomocy osobom niepełnosprawnym, komunikatywnego porozumiewania się. Dziewczęta i chłopcy zdobędą wiedzę na temat zwyczajów i asad prawidłowej postawy oraz zdobędą pewnośc siebie. Kurs będzie się odbywał od czerwca do października.
Zadanie "Razem potrafimy" - komunikacja interpersonalna, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym
Celem zadania jest udzielenie pomocy, wsparcia i rad. Mini warsztat na temat komunikownia się i asertywności poprawi samoocenę, da możliwośc "wygadania się" i poczucia, że-nie jestem sam z problemiami. Dziewczęta i chłopcy poznaja sposoby radzenia sobie ze stresem. Zajęcia będą odbywały się od czerwca do października.

© 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone!